Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 MART 2020

“BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ DURMUŞA GEÇIRÝÄN ÝAŞLAR SYÝASATYNYŇ ESASY UGURLARY” ATLY MASLAHATDAN GELIP ÇYKÝAN WEZIPELERE BAGYŞLANAN MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň  mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryň Milli merkeziniň bilelikde gurnamagynda “Türkmenistan-Bi

REKORDA SÄHEL ÝETMEDI

Möw­sü­mi ju­da ýo­ka­ry dep­gin­de ge­çir­ýän, APL-da çem­pion­lyk üçin geç­ýän ýaryş­da gar­şy­daş­la­ryn­dan has öň­de bar­ýan «Li­wer­pul» her­nä­çe ýa­kyn gel­se-de, «Ar­se­nal»-yň 2004-nji ýyl­da go­ýan re­kor­dy­ny tä­ze­läp bil­me­di.

SÖWDA IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA DUŞUŞYKLAR DOWAM EDÝÄR

25-nji fewralda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Biznes reklama» gazetiniň redaksiýasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň tassyklamagynda, Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň keselleriň öňüni alyş b

HALKARA ZENANLAR GÜNÜNE BAGYŞLANAN DABARA

28-nji few­ral­da Türk­me­nis­ta­nyň Jem­gy­ýet­çi­lik gu­rama­la­ry­nyň mer­ke­zin­de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we te­le­ke­çi­lik ug­ru­nyň iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­ka­la­şygy­nyň Ge­ňe­şi­niň gu­ra­ma­gyn­da «Işe­wür ze­nan­la­rymyz ata Wa­ta­ny­my­zyň gu­wan­

SPARTAKIADANYŇ WELAÝAT TAPGYRY

Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI spartakiadanyň welaýat tapgyry geçirildi.

YLMY-DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Öňňin paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgünde umumy bilim berýän orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda robot tehnikasy, takyk we tebigy ugurly okuw dersleri boýunça ylmy-döredijilik bäsleşiginiň döwlet tapgyry geçirildi.

ÝAŞ ZEHINLERIŇ ÜSTÜNLIGI

29-njy fewralda paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgünde «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly bäsleşigiň çäklerinde ylmy-döredijilik taslama bäsleşiginiň döwlet tapgyry geçirildi.

ÝAŞLAR SYÝASATY: BELENT YNAM — ÝOKARY JOGAPKÄRÇILIK

Bilşimiz ýaly, 26-njy fewralda hormatly Prezidentimiz ýaşlar syýasaty boýunça maslahat geçirdi. Onda döwlet ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmegiň, ýagny ýaşlaryň işi, okuwy we dynç alşy bilen bagly meselelere seredildi.

KESBINDEN KEMAL TAPAN ZENAN

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň iň bir wajyp pudaklarynyň biri bolan ýurdumyzyň oba-senagat toplumyny ösdürmekde döwlet tarapyndan giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.