Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 MART 2020

“BAGTYÝAR BIZ, ARKADAGLY BITARAP DIÝARDA” ATLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI.

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda 8-nji mart, Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merk

EDEP-TERBIÝÄNIŇ ÖZENI

Serdar şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň şäher geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, TMÝG-niň şäher, etrap geňeşleriniň bilelikde guramaklarynda «Zähmet terbiýesi milli gymmatlyklarymyzda şöhlelenýär» ady bil

AK MEKDEPDE GALAN YZLAR

Adamyň ýasawy şeýle: ýaşy näçe ýokary galdygyça, hakydasy ony geçmişine äkidýär, gaty köp zady ýaňadan janlandyrýar.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň 26-njy fewralda döwlet ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmegiň möhüm meseleleri boýunça geçiren maslahaty halk arasynda giň goldaw tapdy.

ÝAŞ NESILLER HAKYNDA ALADA

Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň esasy ugry

 

ARKADAGYŇ ÝAŞLAR SYÝASATY: BELENT YNAM BILEN ÝAGTY GELJEGE

Ga­dy­my Gün­do­gar­da «Bir ýy­lyň ala­da­sy­ny et­se­ňiz, dä­ne ekiň. On ýy­lyň ala­da­sy­ny et­se­ňiz, da­ragt ýe­tiş­di­riň. Ýüz ýy­lyň, müň ýylyň ala­da­sy­ny et­se­ňiz, ne­sil ýe­tiş­di­riň» di­ýen ýör­gün­li tymsal bar.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Ýakynda Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap Geňeşiniň, Türkmenistanyň

HALKARA ZENANLAR GÜNI MYNASYBETLI

Ýakynda Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Medeniýet öýünde, TDP-niň etrap komitetiniň guramagynda, Halkara zenanlar güni mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndaky 2-nji çagalar bagynda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň arasynda hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanlaryny ýerine ýetirmek, çagalar baglarynda alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işlerini ýokarlandyrmakda,

ÇEPER ELLI ZENANLAR BÄSLEŞDILER

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde guramagynda, «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşik geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.