Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

04 MART 2020

“SIZ DÜNÝÄ BEZEGI, EZIZ ENELER!” ATLY GURNAGARA BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Şu gün Aşgabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler köşgünde Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň KA-nyň Aşgabat şäher Geňeşiniň hem-de Aşgabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler köşgi bilelikde gurnamagyn

ÝAŞLARYŇ SPORT USSATLYGY

Ýakynda Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň sport mekdebinde «Arkadagly döwrüň sagdyn nesilleri röwşen geljegimizdir» ady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

MILLI DÄP-DESSURLARA SARPA

Ahal welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edara binasynda wagyz-nesihat häsiýetli maslahat geçirildi.

ÝURDUMYZ BERKARAR — ZENANLAR BAGTYÝAR

Şeýle at bilen Gökdepe etrabynyň «Eziz» toý mekanynda Halkara zenanlar güni mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi.

BILIM ULGAMYNDA

Wagyz nesihat çäresi

 

TARYPA MYNASYP MUGALLYM

Ýur­du­my­zyň mek­deple­rin­de dö­re­di­ji­li­ge giň orun ber­ýän, döw­rüň ýa­kym­ly se­si­ni, kal­by­nyň buý­san­jy­ny ga­zet­dir žur­nal­lar­da be­ýan ed­ýän, ony ýol-ýö­rel­ge edin­ýän mu­gal­lym­lar az däl.

ZENANLAR BABATYNDA BIRMEŇZEŞ MÜMKINÇILIKLER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň netijesinde adam hukuklaryny goramak babatda halkara kadalaryny ornaşdyrmakda, erkekleriň we aýallaryň deňhukuklylygyny üpjün etmekde anyk netijeler gazanylýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.