Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

11 MART 2020

“ZENAN-ZYNATY” ATLY ÖWÜT-ÜNDEWLI WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Şu gün “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan guralan “Zenan-zynaty” atly öwüt-ündewli wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

WAGYZ-NESIHAT EDILÝÄR

Şu gün­ler Bä­her­den et­ra­bynda­ky or­ta mek­dep­ler­de hem-de ça­ga­lar bag­la­ryn­da Ylym we bi­lim iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler arka­la­şy­gy­nyň et­rap Ge­ňe­şi­niň, et­ra­byň beý­le­ki jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň, et­rap bi­lim bölü­mi­niň bi­le­lik­de g

ZENAN MUGALLYMLARYŇ SPORT USSATLYGY

“Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny” ýy­ly my­na­sy­bet­li we­la­ýa­ty­myz­da dür­li de­re­je­dä­ki sport ýa­ryş­la­ry yzy­gi­der­li geçi­ril­ýär.

ZENAN SARPASY

Ýakyn­da Sa­rahs et­rap mede­ni­ýet öýün­de et­rap hä­kim­ligi­niň, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­lary­nyň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da, «Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­tyýar ze­nan­la­ry” di­ýen at bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Go­laý­da Gö­rog­ly et­rap hä­kim­li­gin­de «Ar­ka­da­gy­myz, Si­ze şan-şöh­rat bol­sun,Bi­ta­rap­lyk ýo­lu­myz dün­ýä ýaň sal­syn!» atly şy­gar as­tyn­da TDP-niň et­rap ko­mi­te­ti­niň okuw mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýakynda Bäherden etrabynyň Mürçe obasyndaky 12-nji orta mekdepde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, gyz-gelinleriň edebi, olaryň maşgaladaky orny barada giňişleýin çäre geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.