Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

16 MART 2020

MÜŇ DERDE DERMAN ÜZÄRLIK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, halal zähmet çekmegi hem-de döwrebap bilim almaklary üçin giň şertler döredilendir.

ŞANLY BITARAPLYGA — BATLY GADAMLAR BILEN

Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşleriniň bilelikde guramaklarynda şu ýylyň 9-15-nji marty aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş

“BITARAPLYGYŇ BAHARY” ATLY AÝDYM-SAZLY DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI

 Ýakynda Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgarleriniň KA-nyň Geňeşi tarapyndan “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebinde Milli bahar baýramy mynasybetli “Bitaraplygyň bahary” atly aýdym sazly dabaraly çäre geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.