Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

25 MART 2020

«ÝYLYŇ TERBIÝEÇISI» BÄSLEŞIGINDE

Mary welaýat Baş bilim müdirligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşigi ýurdumyzyň bilim özgertmelerini durmuşa ornaşdyrmakda tapawutlanyp işleýän, hünärine ussat, iň göreldeli terbiýeçileri ýüze çykarmak, olaryň iş tejribelerini ýaýratmak maksady bilen «Ýy

GYZ EDEBI — IL EDEBI

Ýakynda Gökdepe etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Ýakynda Kaka etrap häkimliginiň meýilnamasy esasynda etrap hassahanasynyň mejlisler jaýynda duşuşyk geçirildi. Etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda geçirilen duşuşyga etrap hassahanasynyň işgärleri gatnaşdy.

ÝEŇIJILERE SOWGATLAR GOWŞURYLDY

Ak bugdaý etrabynyň Bereketli zaman şäherçesindäki 44-nji orta mekdebiň mejlisler zalynda mekdep okuwçylarynyň arasynda yglan edilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň welaýat tapgyrynyň ýeňijilerini syglaglamak dabarasy geçirildi.

DÖWRÜŇ BELENT RUHY BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe muzeýler döwlet derejesinde geçirilýän medeni çäreleriň, sergileriň, maslahatlaryň merkezine öwrüldi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.