Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 MAÝ 2020

“SAGDYNLYK-BAGTYÝARLYK” ATLY TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDA GEPLEŞIGI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň   Kärdeşler  arkalaşyklarynyň  Milli merkeziniň  hem-de Altyn Asyr Teleýaýlymynyň bilelikde  gurnamagynda «Tü

DOWARLARYŇ ÝAZ GYRKYMY

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda dowarlardan owlak-guzy, düýelerden köşek almak möwsümini üstünlikli jemlän Ak bugdaý etrabynyň maldarlary şu günler dowarlaryň ýaz gyrkymyny guramaçylykly dowam edýärler.

TELEKEÇILERIŇ IŞLERI ILERLEÝÄR

We­la­ýa­ty­myz­da döw­re­bap ýy­la­dyş­ha­na­la­ryň on­lar­ça­sy he­re­ket ed­ýär. Şo­la­ryň ag­la­ba­sy Ak bugdaý et­ra­by­nyň çä­gin­de ýer­leş­ýär.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Bäherden etrap Geňeşiniň, etrap Bilim bölümi bilen bilelikde guramaklarynda etrabyň 10-njy hem-de 29-njy orta mekdeplerinde “Bilimli, sagdyn ýaşlar Watanymyzyň daýanjy hem guwanjy” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy ge

MAŞGALA BAGTYÝARLYGYNYŇ WASPY

Maşgala mukaddesligini gorap saklamakda, kemally nesilleri ösdürip ýetişdirmekde dünýä tanalan halkymyza, hormatly Prezidentimiziň maşgala bagtyýarlygyny üpjün etmek babatda alyp barýan belent tutumlaryna ildeşlerimiziň ýürek buýsançlaryny açyp görkezmek, ene-mamalarymy

ZÄHMETI GORAMAGA BAGYŞLANAN MASLAHAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň her ýylyň aprel aýynyň dowamynda geçirýän «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» atly biraýlyk çäresiniň çäklerinde golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesi «Howpsuz zähmet — ilkinji we esasy ala

KONSTITUSION ÖZGERTMELER — GELJEKKI ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Şeýle şygar bilen golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler eýwanynda maslahat geçirildi.

MÖHÜM MESELELERE GARALDY

Ýakynda welaýat Salgyt bölüminiň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryny netijeli ýerine ýetirmek, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak he

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.