Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 MAÝ 2020

DEGERLI IŞLER GEÇIRILÝÄR

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýeňişli menzilleri ynamly külterleýär. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynda we beýleki ulgamlarda belent sepgitlere eýe bolunýar.

MÖHÜM WAKALARA BAGYŞLANDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyndaky düýpli özgertmeleri amala aşyrmak möhüm wezipe bolup durýar. Milli kanunçylygymyz halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarydyr ýörelgeleri bilen utgaşdyrylýar.

SAGDYN DURMUŞ — ÝÖRELGE, HEMMELERE GÖRELDE

Golaýda etrap häkimligi, TDP-niň etrap komiteti, TAP-nyň etrap komiteti, TMÝG-niň etrap geňeşi, TKA-nyň etrap birleşmesi, welaýat polisiýa müdirligi bilen bilelikde maslahat geçirildi.

SAGDYNLYK ÖWÜT-ÜNDEW EDILDI

Soňky wagtlarda ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini, arassaçylygy wagyz-nesihat etmek bilen bagly düşündiriş işleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

MEÝDANÇADA ENERGETIKLER

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen taglymatyndan ugur alyp, Türkmenistanyň Energetika işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi sport oýunlaryny ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, kärdeşler arkalaşygynyň agzalaryny köpçülikleýin bedenter

HALYÇY ZENANLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda Daşoguz şäherindäki aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiz Gurbangu

HALKYMYZYŇ ABADAN DURMUŞY ÜSTÜNLIKLERIŇ GÖZBAŞYDYR

Golaýda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkezinde welaýat häkimliginiň meýilnamasy boýunça hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyndaky gazanylýan ösüşleri, «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durm

TEBIGATY GORAMAK BORJUMYZDYR

Bahar paslynda tebigat janlanýar. Daş- -töweregimizde bolup geçýän özgerişlikler bolsa, ösüp gelýän ýaş nesilleriň kalbynda ajaýyp duýgulary oýarýar.

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE JOŞÝAR OWAZYM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýyly toýdur baýramlara beslenýär.

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

«Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň Etrek etrap şahamçasynyň, ylym-bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap geňeşiniň hem-de etrap hassahanasynyň bilelikde guramaklarynda wagyz-ündew çäresi geçirild

YNSANPERWER ÝÖRELGELERIMIZIŇ GÖZBAŞY

Türkmen halkyny bagtyýar döwrüň eýesi eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dost-doganlyga, hoşniýetli goňşuçylyga, ynsanperwer ýörelgelere daýanýan döwlet syýasatynyň çuňňur mazmunyna, belent maksatlaryna milli medeniýetimize we sungatymyza içgin aral

IŞJEŇLIGE BESLENDI

Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesiniň, etrap polisiýa bölüminiň ýangyn howpsuzlygy bölümçesiniň bilelikde etrap çeper halyçylyk kärhanasynda zähmet çekýän halyçy gelin-gyzlaryň arasynda guran çäresi ýokary işjeňlige eýe boldy.

MAKSATLY MENZILLER WE ŞANLY ÖSÜŞLER

Häzirki zaman hukuk döwletiniň we raýat jemgyýetiniň kemala gelmeginde ilatyň bi lim-sowat derejesine, ylmy dünýägaraýşyna, ahlak häsiýetlerine aýratyn orun degişlidir.

ÖZGERTMELER ÝOLY BILEN

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylyň dördünji aýy hem möhüm ähmiýetli jemgyýetçilik-syýasy wakalara baý bolup, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň senenamasyna altyn harplar bilen ýazyldy.

GADYMY HEM MÜDIMI SUNGAT

Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda «Haly türkmeniň gadymy hem müdimi sungatydyr» diýen at bilen maslahat geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.