Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 MAÝ 2020

ZÄHMETIŇ GORAGLYLYGY — ÖSÜŞLERE BADALGA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek babatda görkezýän şahsy göreldesine eýerip, Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň Aşgabat şäherine degişli edara-kärhana

BIRAÝLYGYŇ NETIJESI JEMLENILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň ýörite kararynyň esasynda yglan edilen «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» atly biraýlyk üstünlikli tamamlandy.

«MIRASYM — MILLI MERTEBÄM»

Golaýda «Nebitdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirligi «Türkmennebit» döwlet konserniniň Zenanlar guramasy bilen bilelikde kärhanada zähmet çekýän nebitçi aýal-gyzlaryň arasynda şeýle at bilen geçirilen wagyz-nesihat dabarasy ýokary guramaçylyk derejesi bilen tapawutlandy.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Golaýda welaýat häkimliginiň tassyklan meýilnamasy esasynda welaýat dermanhana müdirliginiň mejlisler eýwanynda «Sagdyn beden — sagdyn ruh» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

GALLA ORAGYNA TAÝÝARLYK GÖRÜLÝÄR

Barha golaýlaşýan galla oragy möwsümine etrabymyzda şu günler uludan taýýarlyk görülýär. Galla oragyny gysga möhletde, guramaçylykly geçirmekde etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň işçi-hünärmenleri tarapyndan alnyp barylýan işler aýratyn bellenmäge mynasypdyr.

MUKADDES OJAK

Esen mundan öň ir turýardy. Ýöne bu gün ol ýagşy düýşler görüp, daň atyp, töwerek ýagtylyp başlanynda ýanýoldaşy Agorazyň biynjalyk bolmak bilen oýarmagynda turdy. Nämäniň nämedigine düşünen Esen ylgap diýen ýaly daşaryk çykdy.

ÝEŇIŞLI ÜSTÜNLIGE SARPA

Ýakynda welaýat baş bilim müdirliginiň mejlisler zalynda “Ýylyň mugallymy — 2020” bäsleşiginiň jemleýji tapgyrynyň ýeňijilerini gutlamak dabarasy boldy. Oňa welaýat baş bilim müdirliginiň hem-de etrap bilim bölümleriniň hünärmenleri gatnaşdylar.

BAGTYÝARLYGYMYZ ÖZÜMIZE BAGLY

Gahryman Prezidentimiziň tagallalary bilen Garaşsyz döwletimiz sagdynlygyň we bagtyýarlygyň ýurduna öwrülýär. Jemgyýetimizde sagdyn durmuşyň dabaralanyp, halkyň saglygyny goramakda degerli işler durmuşa geçirilýär.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde şu mekdebiň zenan işgärleriniň hem-de talyp gyzlarynyň, Baýramaly şäher prokuraturasynyň, Baýramaly şäher arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärleriniň, şäheriň jemgyýetçilik guramala

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Etrek etrap bilim bölüminde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşiniň, Ylym, bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

ZENAN BAGTYÝARLYGY—WATAN ABADANLYGY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Esenguly etrap geňeşi, etrap medeniýet bölüminiň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde «Zenan bagtyýarlygy—Watan abadanlygy» atly wagyz-nesihat çäresini geçirdik.

SAGDYNLYK — RUHUBELENTLIK

Ýurdumyzda sport ulgamyny ösdürmek üçin ählitaraplaýyn mümkinçilikleriň döredilmegi, şeýle-de bu ugurda Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk göreldesi ildeşlerimiziň sporta bolan söýgüsini ýokarlandyrýar.

WATAN MERTLERI BAKY ÝAŞAÝAR

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş Arhiw müdirliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, şeýle hem Aşgabat şäher prokuraturasynyň bilelikde guramagynda Baş arhiw müdirliginiň mejlisler zalynda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllyg

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.