Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 MAÝ 2020

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ABADANÇYLYGYŇ WE BAGTYÝAR DURMUŞYŇ HATYRASYNA OŇYN BAŞLANGYÇLARY” ATLY MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň  mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty mi

WATANSÖÝÜJILIGIŇ NUSGALYK GÖRELDESI — NESILLERE ÝÖRELGE

Şu günler ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllyk şanly senesi mynasybetli dabaralar giňden ýaýbaňlandyrylýar.

JOŞGUNA BESLENDI

Ak şäherimiz Aşgabatda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň medeni hem ruhy durmuşyny ösdürmek ugrunda alnyp barylýan syýasatyň esasy ugurlarynyň biri bolan medeni galkynyşy rowaçlandyrmak, aň-bilimi has-da ösdürmek, kitaphanalaryň işiniň netijeliligini ý

BEÝIK ÝEŇŞIŇ 75 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren eşretli zamanasynyň hözirini görüp, parahat durmuşda ýaşaýan uruş weteranlarynyň hatyrasy belent tu­tul­ýar.

GOJA ESGER BAGTYÝAR DURMUŞA GUWANÝAR

Çärjew etrabynyň çäginde uruş weteranlarynyň 3-si ýaşaýar. Olar 1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyny goja buýsanjy bilen garşylaýarlar.

IKI ASYRYŇ ŞAÝADY

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň «Ene — ulus-iliň enesi, çäksiz hormat eýesi» diýen bölüminde: «...Ilhalarlyk edebine ygrarly halkymyz enelere goýýan hormatyny taryhda olaryň ady bilen ebedileşdirýär.

EZBERLER HEMIŞE ÖŇDE

Düýn Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň sport toplumynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlarynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

BIR GYLYJYŇ KYSSASY

Meniň üç sany Maşal atly garry babalarym bolupdyr. Olaryň ulusy kelteräkden hortabyrak adam bolupdyr. Ol döwürlerde olar dag eteklerinde (daýylarymyň salgysy boýunça ol ýer häzirki Mäne, Çäçe töwerekleri bolmaly) ýaşapdyrlar.

DÜMEWDEN GORANALYŇ!

Ýiti respirator keseli — bu ýokary dem alyş ýollarynyň ýiti ýokanç keselidir. Kesel dörediji wiruslar adamdan adama howa-damja ýoly bilen geçýär. Dümew adamlaryň köpçülikleýin üýşýän ýerlerinde çalt we ýeňillik bilen ýaýraýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.