Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

09 MAÝ 2020

WATAN GERÇEKLERINE HORMATYŇ AÝDYŇ BEÝANY

TKA-nyň welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda uruş weterany Jumabaý Nurmedow bilen geçirilen duşuşyk dabarasy hem şanly senäniň giňden dabaralandyrylýan günleriniň mazmunyny baýlaşdyrdy.

GOJA ESGERLERIŇ BUÝSANJY

Uruş weteranlary üçin aýratyn ýakymly we şatlykly gün ýetip geldi. Bu 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňiş günüdir. Olaryň görkezen edermenligi näçe wagt geçse-de, hiç wagt unudylmaz. Biziň etrabymyzda uruş weteranlarynyň 3-si ýaşaýar.

EŞRETLI DURMUŞYŇ SAKASY

Hormatly Prezidentimiziň halkymyza peşgeş beren Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan gün-günden gözelleşip, ösüşleriň täze belentliklerine sary öňe barýar.

ÖZGERTMELER ÝOLY BILEN

15-nji aprelde milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda «Türkmenistanyň daşa­ry yk­dy­sa­dy işi­ni ös­dür­me­giň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň» esasynda 2020-nji ýyl üçin hereketleriň meýilnamasyny ornaşdyrmak boý

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.