Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

14 MAÝ 2020

GYMMATLY BAÝLYK

Bahar paslynyň gelmegi bilen tebigat janlanýar. Pasyllaryň çalyşýan döwründe biziň her birimiz saglygymyz barada aladalanmalydyrys, çünki saglyk üçin hemmämiz bilelikde göreşmelidiris.

ABADANÇYLYK ÖZÜMIZE BAGLY

Gahryman Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp, sagdyn durmuş ýörelgesiniň dabaralanmagyna, tertip-düzgüniň berkidilmegine gönükdirilen düşündiriş çäreleri giň gerime eýe bolýar.

YHLASA — MYRAT

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk ulgamyny ösdürmek, özgertmek, ekinleriň tohumynyň hilini gowulandyrmak, ýokary hasyl almak baradaky görkezmeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär.

BILIM BOSSANYNYŇ PARLAK GÜLLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan ýaşlar barada uly aladalar edilýär, beýik işler amala aşyrylýar.

GÜNÜŇ DERWAÝYS MESELESINE BAGYŞLANDY

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet» atly şygar astynda wagyz-nesihat maslahaty

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.