Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

19 MAÝ 2020

JEÝHUN BILEN BAHRY-HAZAR ARASY BAÝRAMÇYLYK DABARALARYNA BESLENDI

Düýn ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenilip geçildi. Uly ruhubelentlige, egsilmez şatlyk-şowhuna beslenen milli mukaddesliklerimiziň baýramy «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda aýratyn many-mazmuna eýe boldy.

YNSANPERWERLIK ÝÖRELGELERINDEN UGUR ALYNÝAR

Berkarar döwletimizde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alynýar.

DÖWRÜŇ DERWAÝYS WEZIPESI

Golaýda etrabyň medeniýet öýünde daşary ýurtlarda okaýan talyplaryň ata-eneleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Bu maslahat TMÝG-niň etrap geňeşi we etrap bilim bölümi tarapyndan guraldy.

MIZEMEZ JEBISLIGE HORMATYŇ NYŞANY

Welaýatymyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenilip geçildi

 

BAŞ MAKSADYMYZ — ZÄHMETKEŞLER HAKYNDA ALADA

Durnukly ykdysady özgertmeleriň we jemgyýetimiziň demokratik ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan ýurdumyzda raýatlaryň işjeňligini ýokarlandyrmakda jemgyýetçilik guramalarynyň paýyna uly wezipeler düşýär.

BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ ŞOWHUNY

Ýakynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň Çagalar awtoşäherçesinde «Döwletimiň nyşany ― parla, ýaşyl Baýdagym!» atly bäsleşik geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.