Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

20 MAÝ 2020

DEMOKRATIK ÖZGERTMELERIŇ ÝOLY

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň dabaraly belleniljek üstümizdäki ýylyň her bir güni ajaýyp wakalara beslenip, toýlarymyz toýlara ulaşýar.

ÝADYGÄRLIKLER TOPLUMYNA SYÝAHAT

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ak bugdaý etrap birleşmesiniň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda etrabyň çägindäki Seýit Jemaleddin ýadygärlikler toplumyna syýahat guraldy.

ASYLLY ÝOL-ÝÖRELGELER ÜNDELDI

Ak bugdaý etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda ýokary synp okuwçy gyzlaryň we ýaş bilim işgärleriň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi.

ÝÜREKLERDE WATAN WASPY

Sarahs etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Ýüreklerde Watan waspy» ady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

TOÝLAR TOÝA ULAŞDY

ÖŇ­ŇIN Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýasy­nyň we Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let baý­dagy­nyň gü­nü­niň da­ba­ra­la­ry we­la­ýa­ty­myz­da eg­sil­mez şat­lyk-şow­hu­na, ru­hu­be­lent­li­ge bes­len­di.

EDEP HEM SAGDYNLYK— YNSAN BEZEGI

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Nebitdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, «Türkmennebit» döwlet konserniniň zenanla

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.