Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

21 MAÝ 2020

ZEHINLI AÝDYMÇYLAR SAÝLANDYLAR

Müňýyllyklardan geçip gelen milli medeniýetimizi, dünýä dolan çeper sungatymyzy ynsan kalbyna deňeýän hormatly Prezidentimiz bu ugruň ösmegine, barha pajarlap kämilleşmegine döwlet derejesinde dowamly üns berýär.

WOLEÝBOL BOÝUNÇA ÝARYŞ

Welaýat Baş bilim müdirliginiň, “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bölüminiň, ylym we bilim işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň, TDP-niň Daşoguz şäher komitetiniň guramaklarynda Daşoguz şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçy oglanlar

BASKETBOLÇYLAR BÄSLEŞDILER

Ýakynda Akdepe etrabynyň 2-nji sport mekdebiniň uly zalynda 2002 — 2003-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda sportuň basketbol görnüşi boýunça etrabyň birinjiligini eýelemek ugrunda ýaryş guraldy.

ŞU GÜNÜŇ DERWAÝYS MESELESI

Golaýda etrabymyzdaky 38-nji orta mekdepde wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

SAGDYN DURMUŞ — YNSAN ÖMRÜNIŇ BEZEGI

Ýakynda Ýolöten etrabynyň Momataý medeniýet öýünde Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, TDP-niň etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň we işjeň agzalarynyň, şeýle hem etrap hassahananyň wekilleriniň gatnaşmagynda «Sagdyn durmuş — ynsa

TANS FESTIWALY GEÇIRILDI

«Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň medeniýeti we sungaty yzygiderli ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek, tans toparlarynyň işini kämilleşdirmek, tanslaryň many-mazm

BITARAP DÖWLETIŇ BAGTYÝAR MAŞGALALARY

Balkanabat şäherindäki «Nebitçi» myhmanhanasynyň giň meýdançasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Bitarap döwletiň bagtyýar maşgalalary» atly bäsleşigiň

AJAÝYP SAZLAŞYK

Türkmenistanyň At gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň binagärlik sungaty gözel paýtagtymyzy dünýäniň okgunly ösýän şäherleriniň birine öwürdi.

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER PUGTALANDYRYLÝAR

Ýurdumyzda höküm sürýän durmuş-syýasy durnuklylyk şertlerinde döwlet hem-de demokratik meýillere ygrarly raýat jemgyýetiniň hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegi güýçli depginde dowam edýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.