Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

22 MAÝ 2020

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki meýilnamasy esasynda Hormatly Prezidentimiziň “Bereketli türkmen

OKUWÇYLAR ÝARYŞDY

Babadaýhan etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň sport zalynda woleýbol ýaryşy geçirildi.

NUSGALYK ÖMÜR

Biz öz döwründe ýurdumyzyň dokma senagatynyň ösmegine saldamly goşant goşan, halypa dokmaçy, zähmet weterany Ene Öwezowanyň döwletli maşgalasynda myhmançylykda bolduk. Şonda ol bizi mähir bilen garşylap, durmuş we zähmet ýoly barada gyzykly gürrüň berdi.

ROWAÇLYKLARA BESLENÝÄN ÖZGERTMELER

Şu günler «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy halk köpçüligi tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.