Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

23.05.2020

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda ynamly ädim bilen öňe barýan berkarar ýurdumyzyň her güni şöhratly wakalara beslenýär. Ýurdumyzda diňe...

22.05.2020

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

23.05.2020

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda ynamly ädim bilen öňe barýan berkarar ýurdumyzyň her güni şöhratly wakalara beslenýär. Ýurdumyzda diňe...

23.05.2020

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň...

22.05.2020

Babadaýhan etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň sport zalynda woleýbol ýaryşy geçirildi. Etrap bilim bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

 • 18.05.2020

  Ahal welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion...
 • 06.05.2020

  Baý­ra­ma­ly et­rap mer­ke­zi ki­tap­ha­na­syn­da TDP-niň Baý­ra­ma­ly et­rap ko­mi­te­ti­niň, TKA-nyň Baý­ra­ma­ly et­rap bir­leş­me­si­niň et­rap...
 • 07.04.2020

  Şeýle şygar bilen golaýda welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim-terbiýeçilik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, sport ulgamynyň işgärleriniň,...

SOŇKY HABARLAR

Sport

07.05.2020

Düýn Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň sport toplumynda «Türkmenistan —...

30.04.2020

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda XXI Milli...

28.04.2020

Golaýda Daşoguz şäherindäki on müň orunlyk sport toplumynda sportuň basketbol 3x3 görnüşi...

21.04.2020

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen Milli...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.