Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

03.04.2020

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň Ata­lyk ala­da­la­ry ne­ti­je­sin­de, 2010-njy ýy­lyň 4-nji mar­tyn­da paý­tagty­...

02.04.2020

Biz — bilim işgärleri ýaş nesliň döwrebap bilim almagy üçin ähli tagallalary edýäris. Biziň 17-nji orta mekdebimiziň okuwçylary ýurdumyz boýunça...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

03.04.2020

Şu günler welaýatymyzyň şäherdir etraplarynda, edara-kärhanalarynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» ady bilen okuw...

03.04.2020

Te­jen şä­he­ri­niň 1500 orun­lyk sport desga­syn­da ki­çi fut­bol ýa­ry­şy ge­çi­ril­di. «Türkme­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­na ba­...

03.04.2020

Ýa­kyn­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň Je­ma­gat ho­ja­ly­gy bir­le­şi­gin­de «Mil­li mi­ra­sy­myz — buý­san­jy­myz» ady bi­len wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

KANUNÇYLYK

Sport

01.04.2020

KAKA. Etrabyň sport mekdebinde taýboks boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi. «...

01.04.2020

GÖKDEPE. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan eden XXI Milli...

28.03.2020

Güneşli Diýarymyzda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýan ýaşlaryň sanynyň ýylsaýyn...

27.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.