Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

SAGDYN WE HOWPSUZ IŞ ŞERTLERI

Şu günler welaýatymyzyň şäherdir etraplarynda, edara-kärhanalarynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» ady bilen okuw maslahatlary geçirilýär.

KIÇI FUTBOL ÝARYŞY

Te­jen şä­he­ri­niň 1500 orun­lyk sport desga­syn­da ki­çi fut­bol ýa­ry­şy ge­çi­ril­di. «Türkme­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­na ba­gyş­la­nan ýa­ry­şa ýaş­lar­dan dü­zü­len topar­la­ryň 12-si gat­naş­dy.

MILLI MIRASYMYZ — BUÝSANJYMYZ

Ýa­kyn­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň Je­ma­gat ho­ja­ly­gy bir­le­şi­gin­de «Mil­li mi­ra­sy­myz — buý­san­jy­myz» ady bi­len wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

EŞRETLI DÖWRÜŇ HÖZIRI

Türk­men hal­ky bu gün eş­ret­li dur­mu­şyň hö­zi­rini gö­rüp, bag­ty­ýar­lyk­da ýa­şa­ýar.

HÜNÄRE HÖWESLILER

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň Ata­lyk ala­da­la­ry ne­ti­je­sin­de, 2010-njy ýy­lyň 4-nji mar­tyn­da paý­tagty­myz­da Türk­men döw­let me­de­ni­ýet we sun­gat mek­de­bi açy­lyp ula­nyl­ma­ga be­ril­di.

OKUW MASLAHATLARY GEÇIRILÝÄR

AHAL. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň meýilnamasy esasynda, şu günler welaýatyň çägindäki edara-kärhanalarda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» ady bilen okuw maslahatlary geçirilýär.

JOŞGUNLY IŞLEMÄGE RUHLANDYRÝAN ŞERTLER

Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary, öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýurdumyzyň obasenagat toplumyny döwrebap derejede ösdürmäge uly ähmiýet berilýär.

MYNASYP GOŞANDYMYZY GOŞARYS

Biz — bilim işgärleri ýaş nesliň döwrebap bilim almagy üçin ähli tagallalary edýäris. Biziň 17-nji orta mekdebimiziň okuwçylary ýurdumyz boýunça geçirilýän dürli bäsleşiklere gatnaşyp, gowy netijeleri gazanýarlar.

DÖREDIJILIK YLHAMYNYŇ MIWESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň döredýän mümkinçiliklerinden ruhlanýan suratkeşler hemişe täze-täze eserleriň gözleginde.

MUKADDESLIGIŇ WE BAHARYŇ WASPÇYLARY

Hormatly Prezidentimiziň ilhalar syýasatlarynyň netijesinde Türkmenistan döwletimizde gazanylýan oňyn ösüş-özgertmeleri, milli mirasymyzy belentden wasp etmek, çeper döredijilik bilen meşgullanýan zehinli watandaşlarymyzy ýüze çykarmak, olary täze gözleglere ruhlandyrma

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.