Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

ZÄHMET BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERI

Ak bugdaý etrap häkimligi hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan pagtaçylaryň arasynda yglan edilen ongünlük zähmet bäsleşikleri öňdebaryjylary öňe çykarýar. Munuň şeýledigine nobatdaky ongünlük zähmet bäsleşiginiň görkezijileri aýdyň şaýatlyk edýär.

ILKINJILERIŇ HATARYNDA

Pagta ýygymy oba hojalygynda iň jogapkärli möwsümleriň biridir. Daýhanyň ýylboýy alyn derini döküp, yhlas bilen ýetişdiren hasylyny wagtynda, ýitgisiz ýygnamaga goşant goşmak her birimiz üçin asylly işdir.

JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY UGRUNDA

Ýurt Baştutanymyzyň tagallasy bilen ata Watanymyzda “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň çäklerinde il-ýurt bähbitli toplumlaýyn çäreler çalt depginde durmuşa ornaşdyrylýar. Dünýäniň kämil tehniki enjamlary bilen üpjün edilen saglyk maksatly ägirt uly desgalar gurulýar.

GEÇI DERISI

Biziň bu wakamyz 1984-nji ýylda 80 ýaşynyň içinde dünýäsini täzelän, ömrüniň esasy bölegini Tagtabazar etrabynyň Pendi ýaýlasynda mal yzynda geçiren, ilki çopan, soňra bolsa ferma müdiri bolup zähmet çeken, Mary etrabynyň Akybaý geňeşliginde doglan Paýtak Ýanykowyň il-g

LUKMANÇYLYK NAZARYNYŇ BEÝANY

Ýakynda TKA-nyň Ýolöten etrap birleşmesiniň, etrap hassahanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde guramagynda, hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň täze — 12-nji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

ÖSÜŞLERIŇ TÄZE TAPGYRYNA TARAP

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyzda Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary rowaç alýar.

MILLI MERTEBÄNIŇ GÖZBAŞY

Ýakynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyrynda etrabyň Halk teatry birinji orna mynasyp boldy.

ZENAN BAGTYÝARLYGY — WATAN ABADANLYGY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda döwletimiziň, jemgyýetimiziň sütüni, daýanjy hem guwanjy hasaplanylýan maşgala ojaklarynyň berkligi, sagdynlygy, sagdyn nesil dowamaty barada bimöçber alada edilýär. Zenanlaryň bitirýän asylly hyzmatlaryna ýokary baha berilýär.

MILLI DEMOKRATIÝA DAÝANYP

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz ösüşleriň röwşen ýolunda bedew bady bilen öňe barýar.

BEÝIK IŞLERIŇ EÝÝAMY

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda sanly konsepsiýany durmuşa ornaşdyrmagyň netijesini türkmen jemgyýetini ösdürmekde ähmiýeti örän ýokary hasaplanylýan başlangyçlara gönükdirilen adam aňynyň doly peýdalanylmagynda görýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.