Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

HÜNÄRE HÖWESLILER

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň Ata­lyk ala­da­la­ry ne­ti­je­sin­de, 2010-njy ýy­lyň 4-nji mar­tyn­da paý­tagty­myz­da Türk­men döw­let me­de­ni­ýet we sun­gat mek­de­bi açy­lyp ula­nyl­ma­ga be­ril­di.

MYNASYP GOŞANDYMYZY GOŞARYS

Biz — bilim işgärleri ýaş nesliň döwrebap bilim almagy üçin ähli tagallalary edýäris. Biziň 17-nji orta mekdebimiziň okuwçylary ýurdumyz boýunça geçirilýän dürli bäsleşiklere gatnaşyp, gowy netijeleri gazanýarlar.

MUKADDESLIGIŇ WE BAHARYŇ WASPÇYLARY

Hormatly Prezidentimiziň ilhalar syýasatlarynyň netijesinde Türkmenistan döwletimizde gazanylýan oňyn ösüş-özgertmeleri, milli mirasymyzy belentden wasp etmek, çeper döredijilik bilen meşgullanýan zehinli watandaşlarymyzy ýüze çykarmak, olary täze gözleglere ruhlandyrma

TÜRKMENISTAN — BMG: HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE TAPGYRY

Şu ýylyň 14-nji martynda Aşgabatda «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyna» gol çekmek dabarasy boldy.

EBEDI ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

Bu meýilleriň durmuşda amal edilmegini nazarlaýan «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» olaryň toplumlaýyn ýe

YHLASLY ZÄHMETIŇ MIWESI

Iňlis dilindäki sesleriň aýdylyş hem-de eşidiliş tarapyny öwretmek çagalar baglaryndan başlanýar we şol dili okatmagyň ilkinji tapgyryndan dowam etdirilýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni ynsanlara ajaýyp bagt paýyny peşgeş berip, ýatdan çykmajak şanly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär.

ALADAMYZ — ZÄHMET ADAMLARY

Ýurdumyzyň uly baýlygy bolan tebigy gazy öndürmek işi zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagy talap edýär.

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Ýakynda Babadaýhan etrabynyň Medeniýet öýünde etrap häkimliginiň, etrap bilim bölüminiň, etrap hassahanasynyň, etrabyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bilelikde guramagynda «Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet» ady bilen wagyz-nesihat maslahat

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.