Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

BERKARARLYK BAÝDAGYMYZ

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda ynamly ädim bilen öňe barýan berkarar ýurdumyzyň her güni şöhratly wakalara beslenýär. Ýurdumyzda diňe şanly wakalaryň şaýady bolunýan döwürde Esasy Kanunymyzyň we Döwlet baýdagynyň buýsanjy kalplarymyza nur çaýýar.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki meýilnamasy esasynda Hormatly Prezidentimiziň “Bereketli türkmen

OKUWÇYLAR ÝARYŞDY

Babadaýhan etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň sport zalynda woleýbol ýaryşy geçirildi.

ROWAÇLYKLARA BESLENÝÄN ÖZGERTMELER

Şu günler «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy halk köpçüligi tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýar.

TANS FESTIWALY GEÇIRILDI

«Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň medeniýeti we sungaty yzygiderli ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek, tans toparlarynyň işini kämilleşdirmek, tanslaryň many-mazm

AJAÝYP SAZLAŞYK

Türkmenistanyň At gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň binagärlik sungaty gözel paýtagtymyzy dünýäniň okgunly ösýän şäherleriniň birine öwürdi.

ÝADYGÄRLIKLER TOPLUMYNA SYÝAHAT

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ak bugdaý etrap birleşmesiniň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda etrabyň çägindäki Seýit Jemaleddin ýadygärlikler toplumyna syýahat guraldy.

TOÝLAR TOÝA ULAŞDY

ÖŇ­ŇIN Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýasy­nyň we Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let baý­dagy­nyň gü­nü­niň da­ba­ra­la­ry we­la­ýa­ty­myz­da eg­sil­mez şat­lyk-şow­hu­na, ru­hu­be­lent­li­ge bes­len­di.

EDEP HEM SAGDYNLYK— YNSAN BEZEGI

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Nebitdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, «Türkmennebit» döwlet konserniniň zenanla

YNSANPERWERLIK ÝÖRELGELERINDEN UGUR ALYNÝAR

Berkarar döwletimizde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alynýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.