Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini jemgyýetimize ornaşdyrmak, ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmek barada wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, ýurdumyzda bedenterbiýe, sport we saglyk ulgamlarynyň has-da ösendigini eziz Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda, etraplarynda, şäherlerinde, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýüzlerçe häzirki zaman medeni-durmuş maksatly binalaryň, spo

BEÝIK ÖSÜŞLERE TARAP

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuny uludan tutmak barada görkezmesinden ruhlanyp, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Köneürgenç etrap birleşmesi ýerlerdäki ilkinji guramalarynyň işjeň ag

GÖZELLIGIŇ, HOŞNIÝETLILIGIŇ BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, halkymyz Milli bahar baýramyny «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda hem döwlet derejesinde uly şatlyk-şowhun bilen belläp geçdi.

OŇYN IŞLER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmak, arassa daşky gurşawy üpjün etmek, tebigy baýlyklarymyzy aýawly saklamak, rejeli peýdalanmak we ony geljek nesillere ýetirmek bilen bagly dünýä nusgalyk işler

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Milli Lider bilen Watan berkarar, Arkadagyň saýasynda ilimiz bagtyýar» diýen at bilen bir hepdelik okuw maslahaty geçirildi.

MÜŇ DERDIŇ DERMANY

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp kitapdan ybarat ylmy-ensiklopediki eserinde milli däp-dessurlarymyz bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan üzärligiň bejerijilik häsiýetiniň bardygyny hem-de onuň adam saglygy üçin aýratyn ähm

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyň Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Ilkinji zenanlar guramasynyň hem-de Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň bile

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň çagalar bakja-baglarynyň terbiýeçileriniň arasynda hormatly Prezidentimiziň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda alyp barýan syýasatynyň talaplaryna laýyklykda ýaş nesle döwrebap bilim-terbiýe bermekde döredijilikli işleýän, i

MÖHÜM ÄHMIÝETLI IŞ

Ba­har pas­ly­nyň il­kin­ji gün­le­rin­de türk­men te­bi­gaty özü­niň aja­ýyp­ly­gy, aý­ra­tyn-da, gaý­ta­lan­ma­jak sun­gat eserine çalymdaş gözelligi bilen ynsan kalbyna ýakymly tä­sir ed­ýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.