Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

SAGDYN DURMUŞ KEŞBIMIZ

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň esasynda, halkymyzyň saglygyny gorap saklamak, ilatyň dürli ýokanç we ýokanç däl keseller bilen kesellemeginiň öňüni almak babatda ägirt uly iş

ŞANLY TOÝA ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERI BILEN

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyny mynasyp şöhratlandyrmak, bagtyýar raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny has-da belende götermek maksady bilen, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda, 2020-nji ýyl «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýyly diýlip yglan

MÖHÜM WEZIPE

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, ýurdumyzyň obasenagat toplumyny ylmyň we tehnikanyň gazanan öňdebaryjy innowasiýalaryny ornaşdyrmak arkaly düýpli ösdürmekde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

HIL WE ÖNDÜRIJILIK ÝOKARLANÝAR

Bazar ykdysadyýeti şertlerinde işlemäge çalt uýgunlaşan Türkmenabadyň tikin fabriginiň işgärleri her ýyly üstünlikli jemleýärler. Geçen ýylda kärhananyň önüm öndürmek boýunça ýyllyk meýilnamasy 147 göterim berjaý edildi.

ÖSÜŞLERIŇ MEKANYNDA

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüşleriň we rowaçlygyň ýoly bilen öňe barýar.

DÜŞÜNDIRIŞ IŞLERI

Şu günler bugdaý, ähli ýerlerde howanyň derejesiniň ýokary galýandygy mesemälim duýulýar.

ÝARYŞ GÜÝÇLÜLERI SAÝLAÝAR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň birleşmesiniň we Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalyşygynyň Bäherden etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda, etrapdaky 1-nji orta mekdepde döredilen «Şapak» atly dynç alyş meýdançasynda «Arkadagyň saýasynda bagtyýardyr ne

ÖSÜŞLERIŇ ZAMANASY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz ösüşiň täze belentliklerine barýar. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýur­du­my­zy 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» munuň anyk beýanydyr.

BAGTYÝAR KÖRPELERIŇ ÝURDY

Mähriban Arkadagymyzyň ösüp gelýän ýaş nesliň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe okap bilim almaklary, dynç alyş möwsümlerinde ýokary derejede guralan dynç alyş ýerlerinde wagtlaryny şadyýan hem-de many-mazmunly geçirmegi üçin durmuşa geçirýän tagallalary netije

GALLAÇYLARYŇ GADAMY BATLY

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­lyn­da yh­las bi­len ýetişdirilen ak bugdaýyň bol hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnap, galla kabul ediş nokatlaryna tabşyrmakda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda göreldeli işler alnyp barylýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.