Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

AJAÝYP SAZLAŞYK

Türkmenistanyň At gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň binagärlik sungaty gözel paýtagtymyzy dünýäniň okgunly ösýän şäherleriniň birine öwürdi.

BEÝIK ÝEŇŞIŇ 75 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren eşretli zamanasynyň hözirini görüp, parahat durmuşda ýaşaýan uruş weteranlarynyň hatyrasy belent tu­tul­ýar.

GOJA ESGER BAGTYÝAR DURMUŞA GUWANÝAR

Çärjew etrabynyň çäginde uruş weteranlarynyň 3-si ýaşaýar. Olar 1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyny goja buýsanjy bilen garşylaýarlar.

GADYMY HEM MÜDIMI SUNGAT

Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda «Haly türkmeniň gadymy hem müdimi sungatydyr» diýen at bilen maslahat geçirildi.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Ýakynda Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 116-njy orta mekdebiň maslahatlar zalynda «Sagdyn durmuş bagtyýarlyk» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

ATA ATLANDYM — DERTDEN SAPLANDYM

Nusgawy şahyrlarymyzyň döredijiligine ýüzlenenimizde:

 

Be­dew mü­nen has­sa bol­sa, sag olur —

AK ŞUGLALY AŞGABAT

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ta­gal­la­sy bi­len paýtagtymyz Aşgabatda dünýä ülňülerine laýyk gelýän şähergurluşyk taslamalary yzygiderli durmuşa geçirilýär, ak şäherimiziň durky günsaýyn özgerýär.

MILLI SPORT OÝUNLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ös­dür­me­giň 2011 — 2020-nji ýyl­lar üçin Milli maksatnamasyny» hem-de «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda ýörelgelerinde

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Ýakynda Ylym we bilim iş­gärleriniň kärdeş­ler arkalaşygynyň Etrek etrap Ge­ňe­şiniň hem-de etrap hassahanasynyň bilelikde guramagynda, etrap bilim bölüminiň ýygnaklar jaýynda Etrek etrabynyň orta mekdepleriniň mugallymlarynyň we çagalar baglarynyň terbiýeçileriniň hem-

IŞJEŇLIK ARTÝAR

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeş­ler arkala­şyklarynyň Esenguly etrap birleş­mesinde maslahat geçirilip, kärdeş­ler arkala­şygynyň ilkinji guramalarynda we birleş­mede edilen iş­leriň şu ýylyň üç aýy boýunça jemleri jemlendi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.