Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

BERKARARLYK BAÝDAGYMYZ

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda ynamly ädim bilen öňe barýan berkarar ýurdumyzyň her güni şöhratly wakalara beslenýär. Ýurdumyzda diňe şanly wakalaryň şaýady bolunýan döwürde Esasy Kanunymyzyň we Döwlet baýdagynyň buýsanjy kalplarymyza nur çaýýar.

BITARAP ÝURDUMYZDA ZÄHMET JOŞGUNY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlap tassyklan meýilnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen «Zähmet joşýar Arkadagyň Bitarap ýurdunda» atly

OKUWÇYLAR ÝARYŞDY

Babadaýhan etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň sport zalynda woleýbol ýaryşy geçirildi.

ROWAÇLYKLARA BESLENÝÄN ÖZGERTMELER

Şu günler «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy halk köpçüligi tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýar.

ZEHINLI AÝDYMÇYLAR SAÝLANDYLAR

Müňýyllyklardan geçip gelen milli medeniýetimizi, dünýä dolan çeper sungatymyzy ynsan kalbyna deňeýän hormatly Prezidentimiz bu ugruň ösmegine, barha pajarlap kämilleşmegine döwlet derejesinde dowamly üns berýär.

WOLEÝBOL BOÝUNÇA ÝARYŞ

Welaýat Baş bilim müdirliginiň, “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bölüminiň, ylym we bilim işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň, TDP-niň Daşoguz şäher komitetiniň guramaklarynda Daşoguz şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçy oglanlar

BASKETBOLÇYLAR BÄSLEŞDILER

Ýakynda Akdepe etrabynyň 2-nji sport mekdebiniň uly zalynda 2002 — 2003-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda sportuň basketbol görnüşi boýunça etrabyň birinjiligini eýelemek ugrunda ýaryş guraldy.

ŞU GÜNÜŇ DERWAÝYS MESELESI

Golaýda etrabymyzdaky 38-nji orta mekdepde wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

SAGDYN DURMUŞ — YNSAN ÖMRÜNIŇ BEZEGI

Ýakynda Ýolöten etrabynyň Momataý medeniýet öýünde Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, TDP-niň etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň we işjeň agzalarynyň, şeýle hem etrap hassahananyň wekilleriniň gatnaşmagynda «Sagdyn durmuş — ynsa

TANS FESTIWALY GEÇIRILDI

«Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň medeniýeti we sungaty yzygiderli ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek, tans toparlarynyň işini kämilleşdirmek, tanslaryň many-mazm

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.