Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

NURANA ERTIRLERIŇ GÜWÄSI

Mähriban Watanymyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar.

BELENT BUÝSANJYŇ BEÝANY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi we onda möhüm çözgütleriň kabul edilmegi, oňyn başlangyçlaryň, teklipleriň öňe sürülmegi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň taryhy

«AK ALTYNLY» ATYZLARDA

Mary welaýatynda iri etraplaryň biri bolan Baýramaly etrabynyň pag­ta­çy­la­ry «Türk­me­nis­tan — Bita­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­ny uly zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak üçin pagta ýygymyny ýokary guramaçylyk bilen alyp bar­ýar­lar.

ZÄHMETE SARPA

Ýurdumyzda zähmetkeşleriň ýaşaýyş-durmuşy ýagdaýlaryny yzygiderli ýokarlandyrmak, olar üçin howpsuz iş şertlerini döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan edara-kärhanalaryň arasynda bäsleşik geçirildi.

GÖRELDELI ZÄHMETE BELENT SARPA

Aşyr­dur­dy AL­LA­ÝEW, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Da­şo­guz we­la­ýat bir­leş­me­si­niň baş­ly­gy, Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­ta­ty, Türk­me­nis­ta­nyň «Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy» di­ýen adyň eýesi:

GEŇEŞLI IL — DÖWLETLI IL

Han­mu­ham­met AMAN­GU­LY­ÝEW, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Ak bug­daý et­rap bir­leş­me­si­niň baş­ly­gy:

SYRLY GEP — PALAWLY GAZAN

Ependi gije-gündiz işleýär ekeni, ýöne gazanany iýjegine ýetenok ekeni. Ol gyşyň sowuk günlerem barly adamlaryň odunlaryny döwüp berip, çagalaryna çörek gazanar ekeni.

ÝYGYMÇYLARYŇ BÄSLEŞIGI

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda pagtaçy kärendeçiler hem-de mülkdarlar gowaça meýdanlarynda ýylýüzi joşgunly işläp, “ak altynyň” bereketli hasylyny ýetişdirdiler. Olar ekinzarlykdaky hasyly çalt depginde, öz wagtynda ýygmaga-da agzybirlikli girişdiler.

GYMMATLY HAZYNA BAGYŞLANDY

Golaýda welaýat kitaphanasynda welaýat medeniýet müdirliginiň we TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda, kitaphana işgärleriniň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

PÄHIM-PAÝHASA ÝUGRULAN DURMUŞ KITABY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzyň şanly wakalarynyň ýene biri — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň paýhas ummanyndan syzylan täze «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň çapdan çykmagy halkymyzyň ruhy dünýäsini has-da

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.