Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 FEWRAL 2020

ZENAN — ZEMINIŇ ZYNATY

Türkmen zenanlarynyň maşgaladaky ornunyň uly bolşy ýaly, olaryň jemgyýetdäki orny hem uludyr. Şunlukda bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzda zenan sarpasy has-da belentde tutulýar, olar halk hojalygynyň dürli ugurlarynda ak ýürekden zähmet çekýärler.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

«Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýylynda kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işini has-da kämilleşdirmek, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli berjaý etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi tarapyndan kärdeşle

«DAÝANÇ» SAGALDYŞ MERKEZINDE «ZÄHMET JOŞÝAR BITARAPLYK MEKANDA» ATLY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 27-31-i aralygynda «Zähmet joşýar Bitaraplyk mekanda» atly okuw maslahaty geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.