Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

04 FEWRAL 2020

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär.

BITARAPLYK ÝOLY BILEN

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­lygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylyň birinji aýy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysyna aýdyň sahypalary ýazyp, iri jemgyýetçilik-syýasy wakalara beslendi.

BADALGA BERILDI

Golaýda hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararyna laýyklykda, goňşy döwletimiz bolan Owganystan Yslam Respublikasyna Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginden elektrik energiýasyny ibermek maksady bilen halkara energiýa geçirijiniň düýbüniň tutulyş dabarasy boldy

SPORT — SAGDYNLYK

Ýakynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Bäherden etrap Geňeşi bilen bilelikde esgerleriň we Bäherden etrap sport mekdebiniň türgenleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygyny hem

HASABAT ÝYGNAKLARY GEÇIRILDI

Ýakynda Daşoguz Nebit önümleri kärhanasynyň Akdepe şahamçasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynda hasabat ýygnagy geçirildi. Ýygnaga Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň wekilleri we kärhananyň işgärleri gatnaşdylar.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Go­laý­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Ýo­lö­ten etra­byn­da­ky ta­kyk ugur­la­ra ýö­ri­te­leş­di­ri­len 45-nji or­ta mek­dep­de, 10 — 11-nji synp okuw­çy­la­ry­nyň ara­syn­da «Al­tyn asy­ryň al­tyn ze­hin­le­ri» at­ly ders bäs­le­şi­gi­niň çägin­de yg­lan edi­len dö­re­di­ji­

OKUW MASLAHATY ÖZ IŞINI ÜSTÜNLIKLI TAMAMLADY

Kärdeşler arkalaşyklarynyň okuw maslahaty indi ýylyň-ýylyna Awazada geçirilýär.

EKOLOGIÝA SYÝASATYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Ekologiýa we daşky gurşawy goramak ählumumy wezipe» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER KÄMILLEŞÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisinden gelip çykýan wezipelere bagyşlanylyp, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Demokratik özgertm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.