Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 FEWRAL 2020

“KÄMIL KANUN - HALKYŇ HUKUK GORAGYNDA” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň  mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň bilelikde guramagynda kärdeşler ark

GELIN-GYZLAR BÄSLEŞDILER

Häzirki zaman jemgyýetinde zenanlaryň ornuny, olaryň maşgala ojagyny berkitmekde, nesillerimizi terbiýelemekde, halkymyzyň ruhy-medeni we durmuş-ykdysady ösüşlerinde goşýan saldamly goşandyny görkezmek wajyp bolup durýar.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞ

Golaýda, hyzmat ulgamy we saglygy goraýyş işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleri bu ulgamlaryň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda güýçli we başarjaň türgenleri ýüze çykarmak, şeýle hem ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maks

KITAP — EGSILMEZ BAÝLYK

Gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan halkymyzyň maddy we medeni gymmatlyklarynyň arasynda iň naýbaşylarynyň biri-de paýhas hazynasy bolan kitapdyr.

«ÝYLYŇ ZENANY» ATLY BÄSLEŞIK

Hormatly Prezidentimiziň «Ýurdumyzyň döwleti dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerinde we beýleki ugurlarda zenanlarymyzyň yhlasly zähmetleri bilen mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, dünýäde para

DAŞKY GURŞAW GORALMALYDYR

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşinde her bir adamyň tebigy baýlyklara aýawly çemeleşmäge borçludygy aýratyn berkidilýär.

BITARAPLYGYŇ MEKANY

Bagtyýarlyk döwrüniň bagtly günlerinde halkymyzyň göwün guşy al-asmanda pelpelleýär.

KONSTITUSION GURLUŞYMYZ TÄZE WE MÖHÜM TAPGYRA GEÇÝÄR

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň konstitusion gurluşyny berkitmäge we has-da kämilleşdirmäge gönükdirilen işleriň netijesinde kabul ediljek Esasy Kanunymyzyň ýurdumyz we halkymyz üçin ajaýyp bir taryhy waka öwrüljekdigini aýtdy.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Ýakynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde mährem eneleriň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, hukuk goraýjy edaralaryň wekilleriniň, talyplaryň gatnaşmagynda, wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

WATANYMYZ GÜLLEÝÄR

Türkmenistan häzirki wagtda umumadamzat ýa­şaý­şy­nyň esa­sy ugur­la­ryn­da — syýa­sy, durmuş-ykdysady, medeni ulgamlarda milli we ählumumy bähbitleri goraýan netijeli özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.