Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

08 FEWRAL 2020

BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ HUKUK BINÝADY

Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler eýwanynda dabaraly maslahat geçirildi. Ýokary guramaçylyk derejesine eýe bolan dabaraly maslahaty muzeý bilen TKA-nyň welaýat birleşmesi bilelikde guradylar.

ZENAN BAŞARNYGY

Ajap eýýamymyzda bagtyýar durmuşda ýaşaýan zenanlarymyz mähriban Prezidentimiziň özlerine goýýan belent hormat-sarpasyndan, Watanymyzyň abraý-mertebesini galdyrmakda türkmen topragymyzda bitirilýän beýik işlerden ganatlanýarlar.

YKDYSADY ÄHMIÝETLI TASLAMA DURMUŞA GEÇIRILÝÄR

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylyň ilkinji günlerinden başlap, eziz Diýarymyzda toýlar toýa, baýramlar baýrama ulaşýar.

BERKARAR DÖWLETIŇ WASPY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly şanly wakalara beslenip gelýär. Bu ýylyň bosagasynda ýurdumyzda medeni-köpçülikleýin çäreleriniň we wagyz-nesihat duşuşyklarynyň, maslahatlaryň birnäçesi guraldy.

MIRASA SARPA GEÇMIŞE HORMAT

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli Demirýolçularyň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda «Türkmenistan Bitaraplyk ýoly bilen» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

AT ÜSTÜNDE BAZYGÄR...

Ha­ky­ky sun­gat yn­sa­nyň kö­ňül duý­gu­la­ry­na tä­sir ed­ýär. Türk­men ýi­git­le­ri­niň at üs­tün­dä­ki gaý­ta­lan­ma­jak saz­la­şyk­ly he­re­ket­le­ri mil­li sun­ga­ty­my­zy gör­lüp-eşi­dil­me­dik de­re­je­de da­ba­ra­lan­dyr­dy.

ZEMINIŇ GÖRKI — ZENAN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guraýan medeni-köpçülik çäreleri, dürli bäsleşikleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar zenanlarymyzyň çekýän döredijilikli zä

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Zähmet joşýar Bitaraplygyň mekanynda» diýen at bilen okuw maslahaty geçirildi.

KONSTITUSION ÖZGERTMELER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň kanunçylyk binýady kämilleşýär.

UTGAŞYKLY IŞLER

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny uly zähmet ýeňişlerine beslemek hyjuwy bilen joşýan Saýat etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň Begenç Gurbandurdyýewiň ýolbaşçylyk edýän 4-nji kärendeçiler toparynyň hasyl ussatlary şu günler ýerleri tekizlemek, ýuwuş suwuny

ÇEPER ELLI ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşiginiň Gökdepe etrap tapgyry geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.