Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

13 FEWRAL 2020

ÖSÜŞLI ERTIRLERIMIZE BADALGA

Öňem bir akyl­dar­dan ösüş­li sep­git­le­re ýetme­giň sy­ry­ny so­ran­la­ryn­da, «Her bir iş­de öňe git­mek, ösüş­li sep­git­le­re ýet­mek üçin kä­te yzy­ňy­za na­zar aý­laň, bi­ti­ren iş­le­ri­ňi­zi se­riňiz­de sal­dar­lap, ge­çen ýo­lu­ňy­zyň üs­tün­lik­li hem-de säw­

ELLERI DÜR, ÝÜZLERI NUR GÖZELLER

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň her güni ajaýyp zähmet üstünliklerine beslenýär. Gazanylýan rowaçly ösüşlerde bolsa ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynyň zähmetsöýer işgärleriniň-de mynasyp paýy bar.

HUKUGYŇ WE ERKINLIGIŇ GORAGY

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda adam mertebesi iň ýokary derejede goralýar.

“ZENAN SARPASY BELENTDE” ADY BILEN WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiz “Türkmen gelin-gyzlary müňýyllyklaryň dowamynda özlerini watansöýüji, namysly-arly, salykatly, ak ýürekli, gaýratly, süňňi sagdyn, mylaýym, çeper hünärli, maşgalanyň agzybirligini, ojagyň ýylysyny saklaýan asylly maşgalalar hökmünde dünýä

“BITARAPLYK-BAGTYÝARLYK BINÝADY” ATLY AÝDYM-SAZLY, SÖHBETLI BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Daşary işler  ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de “Altyn asyr: Türkmenistan” teleýaýlymy bilen bil

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.