Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 MART 2020

BÄSLEŞIGIŇ ETRAP TAPGYRLARY

Gubadag etrabyndaky 14-nji orta mekdepde «Ýylyň mugallymy — 2020» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

KÄMIL KANUNLY BERKARAR WATAN

TMÝG-niň welaýat we Sakarçäge etrap geňeşleri tarapyndan etrap medeniýet öýünde edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmaklarynda “Kämil kanunly berkarar Watan” atly maslahat-duşuşygy geçirildi.

ZENAN MÄHRI—ÝAZ GÜNÜNIŇ SÄHERI

Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi bilen bilelikde «Zenan mähri—ýaz gününiň säheri» ady bilen guran aýdym-sazly çäresine edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlar, ýaşlar gatnaşdylar.

ŞANLY BAÝRAMYŇ ÝALKYMY

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň, TDP-niň şäher komitetiniň bilelikde guramagynda Halkara Zenanlar güni mynasybetli «Baky bagtyýardyr

BEÝIK IŞLERIŇ HEM-DE BAŞLANGYÇLARYŇ AÝY

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylyň ikinji aýynyň wakalary hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň hem-de milli Liderimiziň giň halkara hyzmatdaşl

BAÝRAMÇYLYK BÄSLEŞIKLERI

Ýakynda Halkara zenanlar güni mynasybetli, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport toplumynda, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenis

KANUNÇYLYGYMYZ KÄMILLEŞÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alyp barýan içeri hem-de daşary syýasatynda hemişelik Bitarap döwletimizde milli kanunçylygymyzy kämilleşdirmek, raýatlarymyzyň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, olary kanunçylyk esasda berkitmek iler

BITARAP DIÝARYŇ BAGTYÝARLARY

Aşgabatdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara Zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň medeniýet işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilen baýramçylyk duşuşygy «Bagtyýar biz Arkadagly Bitarap Diýarda» diýlip atlandyryldy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.