Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 MART 2020

DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Kaka etrap häkimliginiň meýilnamasy esasynda jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilýän wagyz-nesihat duşuşyklary «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň dabaralaryna baý many öwüşginini berýär.

BAÝRAMÇYLYK SOWGATLARY

Hormatly Prezidentimiziň Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek bilen baglanyşykly gol çeken resminamasy Gökdepe etrabyndaky A.Nyýazow adyndaky Dokma toplumynda zähmet çekýän zenanlaryň hem toý şatlygyny goşalandyrdy.

ARKADAGLY DÖWÜRDE SARPALYDYR ZENANLAR

Hormatly Prezidentimiz: «Enelere, gelin-gyzlara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak halkymyzyň gözbaşyny müňýyllyklardan alyp, mukaddeslik hökmünde nesilden-nesle geçip gelýän milli däbidir.

ŞOWHUNLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň dabaralar jaýy diýseň köp adamly boldy. Ol ýerde Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen dabara gatnaşmak üçin welaýatymyzyň ähli ýerinden bagtyýar zenanlar ýygnandy.

ZENAN KALBY — BAHAR ÝALY MYLAÝYM

Ýakynda Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi hem-de «Ahal durmuşy» welaýat gazetiniň bilelikde yglan eden «Zenan kalby — bahar ýaly mylaýym» atly döred

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Murgap etrap bilim bölüminiň we ylym hem-de bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Murgap etrap Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Ýylyň mugallymy — 2020» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

SIZ DURMUŞYŇ BEZEGI

Eziz Diýarymyzda eli çeper, döredijilik dünýäsi giň gelin-gyzlarymyzyň sarpasy belent tutulýar. Bu asylly ýörelge öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar.

ÝARYŞ SOŇY ÝEŇIŞ

3-nji martda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, TDP-niň syýasy ge­ňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi ge­ňeşiniň, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sp

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.