Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 MART 2020

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Halkara zenanlar güni mynasybetli golaýda Daşoguz şäherindäki «Galkynyş» toý mekanynda aýdym-sazly dabara geçirildi.

WAJYP MESELELERE GARALDY

Etrap häkimliginiň hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda etrap medeniýet bölüminiň ýygnaklar zalynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

«Altyn Asyr» Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2020-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda geçiriljek XXI Milli sport oýunlarynyň

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň hem-de Aşgabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler köşgüniň bilelikde guramagynda, mekdep okuwçylarynyň arasynda «Siz dünýäniň bezeg

MÄHREMLIGE ÝUGRULAN ESER

Hormatly Prezidentimiz: «Zenanlara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belentde tutmak halkymyzyň gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan, beýik we şöhratly taryhynyň bütin dowamynda mukaddeslik hökmünde kämilleşdirip gelýän milli ýörelgeleridir» diýip belleýär.

ZENAN BAGTY — DÜNÝÄ BAGTY

Halkymyzda «Zenan begense, Zemin begener» diýen ganatly söz bar. Zenanlaryň bagty dünýäniň bagtydyr, Watanyň abadançylygydyr. Zenanlaryň şatlygy tutuş adamzadyň şatlygydyr.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.