Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

10 MART 2020

“TÜRKMENISTAN AZERBAÝJAN DÖWLETINE HYZMATDAŞLYK ÝÖRELGELERI NETIJELI GATNAŞYKLARY ÖSDÜRMEK” ATLY TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDA GEPLEŞIGI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, hem-de “Miras” Teleýaýlymy bilen bilelikde

BAÝRAMÇYLYK ÝARYŞY

Golaýda Türkmen oba hojalyk institutynda Halkara zenanlar güni mynasybetli institutyň hem-de agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyp gyzlarynyň gatnaşmaklarynda sportuň ýeňil atletika (estafetalaýyn 4x100) hem-de woleýbol görnüşleri boýunça toparlaýyn ýaryşlar geçi

AWAZADA GEÇIRILEN OKUW MASLAHATY

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde TKA-nyň Daşoguz welaýat, etrap birleşmeleriniň ýolbaşçy-hünärmenleriniň, ýerlerdäki ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda «Milli Lider bilen Watan berkarar, A

BILIMI ZORLARYŇ BÄSLEŞIGI

Golaýda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepde “Ýylyň mugallymy” bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynda ýeňiş gazanan mugallymlar gatnaşdylar.

BELENT SARPANYŇ DABARALANDYRYLMASY

Ýaz ýakymynyň ýalkymly pursatlary halkara derejesinde bellenilip geçilýän zenanlar güni bilen utgaşyp, baharyň ilkinji günlerine özboluşly mazmun eçilýär.

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Ýurdumyzda halkymyzyň saglygyny ähli zatdan öňde goýýan hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ilatyň saglygyny goramak, ýokanç keselleriň öňüni almak bilen bagly wezipeler esasy mesele bolup durýar.

ŞA SERPAÝLY ENELER

Bahar paslynda giňden bellenilýän ajaýyp baýram — 8-nji Mart — Halkara zenanlar güni mynasybetli sekiz we ondan köp çagany dünýä inderip, terbiýeläp ýetişdirýän köp çagaly enelerimize hormatly Prezidentimiziň Permany bilen “Ene mähri” diýlen hormatly at berilýär.

ALADAMYZ ÝERINE DÜŞÝÄR

Birleşigimiziň hünärmenleri tutanýerli zähmeti bilen hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynyň netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan ykdysady we medeni-durmuş özgertmelerine saldamly goşantlaryny goşýarlar, ilaty arassa, ýokary hilli agyz suwy bilen üpjün etmä

BAGTYÝARLYK DÖWRÜMIZIŇ GÖRKI SIZ

Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde «Bitaraplyk bilen ruhlanýan zenanlar» ady bilen geçiren bäsleşigimiz Halkara zenanlar gününe bagyşlandy.

BAÝRAMA BAGYŞLANAN BÄSLEŞIKLER

Halkara zenanlar güni mynasybetli 64 öýjükli şaşka boýunça welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, Türkmenistanyň Milli şaşka merkezi, welaýat ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebi, TDP-niň welaýat komiteti, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň we

ZEMINIŇ GÖWHER GAŞY

Welaýat kitaphanasynyň welaýat saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşi bilen bilelikde geçiren aýdym- -sazly baýramçylyk çäresi Halkara zenanlar gününe bagyşlandy.

BEÝIK IŞLERIŇ HEM-DE BAŞLANGYÇLARYŇ AÝY

18-nji few­ral­da ýur­du­myz­da Türk­me­nis­ta­nyň dip­lo­ma­tik iş­gär­le­ri­niň gü­ni bel­le­ni­lip ge­çil­di.

MASLAHAT GEÇIRILDI

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda bu ylmy edaranyň kärdeşler arkalaşygy tarapyndan hereket edýän köpçülikleýin şertnamanyň ýerine ýetirilişine bagyşlanan maslahat geçirildi.

BAGTYÝAR DÖWRÜMIZIŇ GÖRKI

Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý mekanynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda geçirilen aýdym-sazly dabara Halkara zenanlar gününe bagyşlandy.

BAHAR GELDI DIÝARA

Myhmançylyga baran öýümiň howlusyndaky ak patrak bolup güllän baglar çagalyk ýyllarymy ýadyma saldy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.