Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

12 MART 2020

YLHAMYŇA JOŞGUN BERÝÄN AWAZA

Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde TKA-nyň welaýat, etrap birleşmeleriniň ýolbaşçylaryň, hünärmenleriniň, KA-nyň käbir ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, dürli pudaklarda görel

SAHAWATLY TOPRAGYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik işinde ata Watanymyzyň melhemlik tebigy gorunyň dermanlyk hem bejerijilik häsiýetleri, peýdalanylyşy, fitoterapiýanyň, ýagny dermanlyk ösümlikler arkaly näsaglary bejermekligiň aýraty

ZENAN SARPASY BELENTDE

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda her bir raýatyň bolelin, abadan durmuşda ýaşamagy, halal zähmet çekmegi, ýaş nesliň sowatly, sagdyn we berk bedenli bolup ýetişmegi babatda uly aladalar edilýär.

RUHY-AHLAK ÝÖRELGESI

Watanymyzyň röwşen geljeginiň eýeleri bolmaly ýaş nesilleri milli ruhy-ahlak, watansöýüji, sagdyn durmuş ýörelgesine uýýan ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek döwrüň wajyp wezipesi bolup durýar.

KÄMIL NESIL — SAGDYN JEMGYÝET

Kä­mil nes­li ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek äh­li dö­wür­de-de hal­ky­my­zyň üns mer­kezin­de sak­la­ýan esa­sy me­se­le­si bo­lup­dyr.

MÖHÜM ÄHMIÝETLI IŞ

Ba­har pas­ly­nyň il­kin­ji gün­le­rin­de türk­men te­bi­gaty özü­niň aja­ýyp­ly­gy, aý­ra­tyn-da, gaý­ta­lan­ma­jak sun­gat eserine çalymdaş gözelligi bilen ynsan kalbyna ýakymly tä­sir ed­ýär.

JEMGYÝETIŇ ROWAÇLANMAGYNYŇ MÖHÜM ŞERTI

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 26-njy fewralynda geçiren maslahatynda ýaş nesilleriň bilim-terbiýesi bilen baglanyşykly möhüm we derwaýys wezipeleri öňde goýdy.

RUHY-AHLAK ÝÖRELGESI

Watanymyzyň röwşen geljeginiň eýeleri bolmaly ýaş nesilleri milli ruhy-ahlak, watansöýüji, sagdyn durmuş ýörelgesine uýýan ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek döwrüň wajyp wezipesi bolup durýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.