Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

17 MART 2020

DOST-DOGANLYGYŇ BAÝRAMY

Nowruz—tebigatyň täzelenişiniň, agzybirligiň, ruhubelentligiň baýramy. Bu baýram gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýar.

BITARAPLYK NURY

Bitaraplyk — döwletimiziň aýratyn halkara hukuk derejesidir.

DÜRLI ÝARYŞLAR GEÇIRILÝÄR

Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesilleriň döwrebap terbiýelenmegi hem-de sowatly bolmagy ugrunda irginsiz tagallalar edilýär. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan olara ähli amatly şertler döredilýär.

USSATLARYŇ ÝEŇŞI

Türkmenistanyň Prezidentiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mynasyp nesli kemala getirmek, ata-babalarymyzyň asylly däp-dessurlaryny dikeltmek, dowam etdirmek baradaky öňde goýan wezipelerini berjaý etmek, zähmetkeşleri köpçülikleýin sporta çekmek, sagdyn dur

NURANA NOWRUZYŇ ÖWÜŞGINI

Nowruz baýramy öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gelýär. Gadymy maglumatlara görä, nowruz dünýäniň köp halklarynda gije-gündiziň deňleşmegi ýyl senesiniň başlangyjy hasap edilipdir.

MÜŇ DERDIŇ DERMANY

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp kitapdan ybarat ylmy-ensiklopediki eserinde milli däp-dessurlarymyz bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan üzärligiň bejerijilik häsiýetiniň bardygyny hem-de onuň adam saglygy üçin aýratyn ähm

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyň Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Ilkinji zenanlar guramasynyň hem-de Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň bile

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.