Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

19 MART 2020

TEJRIBELI MUGALLYMLARYŇ BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda alyp barýan syýasatynyň talaplaryna laýyklykda ýaş nesle döwrebap, milli ruhda bilim-terbiýe bermekde döredijilikli işleýän, işbaşarjaň, çagalaryň tebigy zehin-ukybyny ösdürmekde baý tejribe

ÝAŞLAR WATAN GELJEGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ýaş nesilleriň bagtyýar ýaşamagy, bilim almagy, zähmet çekmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat çäreleri, maslahatlar, duşuşyklar geçirilýär.

OŇYN IŞLER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmak, arassa daşky gurşawy üpjün etmek, tebigy baýlyklarymyzy aýawly saklamak, rejeli peýdalanmak we ony geljek nesillere ýetirmek bilen bagly dünýä nusgalyk işler

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan her ýyl geçirilýän Milli sport oýunlarynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap tapgyry geçirildi.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Milli Lider bilen Watan berkarar, Arkadagyň saýasynda ilimiz bagtyýar» diýen at bilen bir hepdelik okuw maslahaty geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.