Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

23 MART 2020

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

AK BUG­DAÝ. Et­ra­byň sport mek­de­bin­de Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi ta­ra­pyn­dan yg­lan edi­len Mil­li sport oýun­lary­nyň no­bat­da­ky spar­ta­kia­da­sy­nyň et­rap tap­gy­ry ge­çi­ril­di.

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi ta­ra­pyndan yg­lan edi­len Mil­li sport oýun­la­ry­nyň spar­ta­kia­da­sy zäh­met­keş­leriň ara­syn­da bar­ha uly meş­hur­ly­ga eýe bol­ýar.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Änew şä­he­rin­dä­ki Mil­li «Ak bug­daý» mu­ze­ýin­de mas­la­hat ge­çi­ril­di.

KÄRDEŞLER HAZARYŇ KENARYNDA OKUW-MASLAHATDA BOLDULAR

16-20-nji mart aralygynda gojaman Hazaryň kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplyk mekany — g

ÇEKELEŞIKLI BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramaklarynda «Ýylyň mugallymy» bäsleşiginiň etrap, şäher tapgyry geçirildi.

NOWRUZ GELDI DIÝARYMA!

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy hem Nowruz baýramy mynasybetli “NOWRUZ GELDI DIÝARYMA” atly aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.