Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

24 MART 2020

SALAM, TÄZE GÜNÜM, SALAM, NOWRUZYM!

Türkmen baharynyň ajaýyp baýramlarynyň biri bolan Milli bahar — Nowruz baýramy mynasybetli biziň “Erteki” atly çagalar bakja-bagymyzda hem aýdym-sazly säherlikler guralýar.

ARKADAGLY DIÝARYMYZDA MILLI BAHAR BAÝRAMY

ýokary ruhubelentlikde bellenildi

 

HABARLAR, TÄZELIKLER

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň, Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda «Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar baradaky taglymatlary — baş maksadymyz» atly şygar astynda maslahat geçirildi.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Türkmenistanyň agrosenagat toplumynyň hem-de gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşi tarapyndan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň «Daýanç» sagaldyş-dynç alyş merkezinde geçirilen «Şanly Bitaraplyga — batly gadamlar bilen» atly okuw maslahat

AGZYBIRLIGIŇ, ABADANÇYLYGYŇ BAÝRAMY

Milli bahar baýramy mynasybetli Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý dabaralar merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda «Älem-jahan reýhan bu gün» ady bilen dabaraly çäre geçirildi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, ýurdumyzda bedenterbiýe, sport we saglyk ulgamlarynyň has-da ösendigini eziz Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda, etraplarynda, şäherlerinde, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýüzlerçe häzirki zaman medeni-durmuş maksatly binalaryň, spo

BEÝIK ÖSÜŞLERE TARAP

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuny uludan tutmak barada görkezmesinden ruhlanyp, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Köneürgenç etrap birleşmesi ýerlerdäki ilkinji guramalarynyň işjeň ag

GÖZELLIGIŇ, HOŞNIÝETLILIGIŇ BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, halkymyz Milli bahar baýramyny «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda hem döwlet derejesinde uly şatlyk-şowhun bilen belläp geçdi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.