Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

26 MART 2020

TEBIGAT WE ZENAN

Tebigat! Bu sözde janly-jandaryň hem-de adamzadyň ýaşaýyş-durmuşynyň gözbaşy ýatyr. Zenan tebigata has golaý bolany üçin, onuň daşky hem içki dünýäsi gözelliklerden görklenýär. Zenanlar gülleri gowy görýärler.

DATLY TAGAMLAR TAÝÝARLANDY

Akdepe etrabyndaky 55-nji orta mekdepde etrabyň ähli mekdepleriniň 10-njy synpynda okaýan okuwçy gyzlaryň gatnaşmaklarynda «Geldi Nowruz ilime!» ady bilen milli tagamlary taýýarlamak boýunça baýramçylyk bäsleşigi geçirildi.

ZEHIN JOŞGUNY

TKA-nyň welaýat birleşmesi bilen harby bölümiň esgerleriniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi has dabaralandyrmak maksady bilen guran bäsleşigi diýseň täsirli we şatlyk-şagalaňa baý boldy.

BELENT MAKSATLARYŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

Uly tutumlara hem beýik işlere beslenip, agzybir, parahat ýurdumyza rowaç gadamlar bilen gelen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzyň her bir güni şatlykly hem şanly wakalar bilen alamatlanýar.

BITARAPLYK ŞUGLASY

Soňky döwürde ikitaraplaýyn gatnaşyklar giňäp, BMG-niň ynsanperwer ugurly ýöriteleşdirilen edaralarynyň wekilleriniň Türkmenistana yzygiderli saparlary, ýurdumyzyň möhüm halkara teswirnamalaryna we konwensiýalaryna goşulmagy munuň aýdyň mysaly bolup durýar.

GOWAÇA EKIŞINE BADALGA BERILDI

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, ýurdumyzyň Mary welaýatynda hem gowaça ekişine badalga berildi. Welaýatyň pagtaçylary 180 000 gektar meýdana gowaça ekip, şondan 365 000 tonna pagta ýygyp, döwlete tabşyrmagy maksat edinýärler.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.