Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

27 MART 2020

SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli 2020-nji ýylyň mart aýynyň 16-17-si aralygynda «Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy» sport mekdebi

«HEMIŞELIK BITARAP DIÝARYŇ ÇEPER ELLI ZENANLARY» ATLY BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň döwlet tapgyrynyň jemi j

MEDENI HABARLAR

Golaýda Balkan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda “Rowaçlyga gadamymyz batlanýar, Bahar pasly şahyrlary joşdurýar” atly welaýatyň döredijilik wekilleri bilen dabaraly duşuşyk geçirildi.

BERKARAR WATANYŇ BUÝSANJY

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­lyn­da he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­my­zyň şan­ly 25 ýyl­ly­gy­nyň da­ba­ra­ly bel­le­nil­jekdi­gi her bi­ri­mi­zi ru­hu­be­lent­li­ge bes­le­ýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.