Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 IÝUN 2021

MÖHÜM IŞE GOŞANDYMYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky tebigy gazyň hözirini görýär. Bu eşret çeşmesi il-günümiziň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlanmagyna ýardam edýär.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda jemgyýetde tertip-düzgüni berjaý etmek, sagdyn durmuş ýörelgesini ündemek boýunça wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynda zähmet çekýän ýaşlar we ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar.

TÄSIRLI GEÇEN BÄSLEŞIK

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen Gumdag şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda müdirligiň «Gumdagşäher-gaz» gaz hojalyk edarasynda zähmet çekýän iş

GÖZEL PAÝTAGTYMYZ HAKYNDA KÄMIL ESER

Hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitaby gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda halkymyza edilen özboluşly toý sowgady boldy.

SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇIZ...

Gök, süýt-gatyk, et we balyk önümlerini, wagtly-wagtynda we gerek mukdarda iýmek, şeýle hem arassa suw içmek adamyň saglygy üçin peýdalydyr. Emma köp diýetologlar (berhiz lukmanlary) çäklendirmeli iýmitler barada hem belläp geçýärler.

MÖHÜM MESELÄ BAGYŞLANDY

Golaýda Bütindünýä çilimkeşlige garşy göreş gününe bagyşlanyp okuw-maslahat guraldy.

KÖRPE NESIL HAKDA ALADA

Golaýda Sakarçäge etrabyndaky 1-nji çagalar bagynda «Tomus sagaldyş möwsüminde çagalaryň kadaly iýmitlendirilişini we keselleriň öňüni alyş, beden taplama, gyzyklanma çärelerini, gezelençleri dogry guramak çagalaryň ömrüni we saglygyny goramagyň esasydyr» ady bilen usul

BAGYM BAR, HALYM BAR

Baglar durmuşymyzyň bezegi bolup, tebigatyň ajaýyp gözellik sazlaşygyny emele getirýär. Baglar pasyllaryň her haýsynda ajaýyp gözelligi bilen ynsan kalbyny heýjana salýar.

ÇYNLAKAÝ ALADA ÝERINE DÜŞÝÄR

Türkmen halky Gahryman Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda abadan ertiriniň binýadyny berkden tutýar. Döwletimiziň ykdysady kuwwaty ýokarlanyp, il-günümiziň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar.

BUÝSANJYMYZ — EZIZ DIÝAR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyz bedew bady bilen öňe barýar. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklary gülläp ösüp, täze belentliklere çykýar.

GYZGYN MÄHRE GURŞALÝAN ÇAGALAR

“Bal süýji — baldanam bala süýji” diýlişi ýaly, eziz çagalar her bir ene-atanyň göz-guwanjydyr. Ene gujagynda yssy mähirden ganýan bagtyýar çagany göreniňde göwnüň ganatlanyp, şatlyk duýgulary gaplap alýar.

DÖWÜRLERIŇ MEŞHUR SENEDI

Türkmen halysynyň baýramy welaýatymyzda dabaraly bellenilip geçildi

 

MAŞGALA GYMMATLYGY — DURMUŞYŇ ABATLYGY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Gubadag etrap bölüminiň guramagynda etrabyň medeniýet merkezinde «Maşgala näçe berk boldugyça, jemgyýet hem şonça hemmetaraplaýyn baýdyr» atly şygar bilen maslahat geçirildi.

ORAK MÖWSÜMINE TAÝÝAR

Günüň reňkini gün-günden özüne siňdirýän meýdanlarda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30-njy ýylynyň berekedi ― tyllaýy bugdaý hasyly ýetişip gelýär.

NUSGALYK GÖRELDE MEKDEBI

123

TÄZELIKLER

Welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde badminton boýunça oglan-gyzlaryň arasynda welaýatyň birinjiligi g

ÝAŞ NESIL — ÝAGTY ERTIRIMIZ

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň her bir güni ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrýan, halkyň abadan ýaşaýyş-durmuşyny üpjün edýän taryhy wakalara beslenýär.

ÄPET HALYLARYŇ DOKALÝAN ÝERI

Türkmen zenanlarynyň göwün gözellikleriniň beýany bolan türkmen halysynyň baýramy ýurdumyzda uludan bellenilýär.

SAGLYGYMYZ IŇ ULY BAÝLYGYMYZDYR

«Döwletimiziň beýik geljegi halkymyzyň bagtyýar we sagdyn durmuşy bilen berk baglanyşyklydyr» diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň her bir raýatynyň saglygy hakynda yzygiderli alada edýär.

ÝAGTY ERTIRLERIŇ EÝELERI

Türkmenistan döwletimiz dünýä döwletleri, iri halkara we sebit guramalary bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna, çuňlaşdyrylmagyna hemde giňeldilmegine aýratyn üns berýär.

KÖRPELERIŇ BAÝRAMY

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, berk bedenli, ylymly-bilimli, watansöýüji, ilhalar ynsanlar bolup ýetişmegi ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar.

DABARALY MASLAHAT

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşi we «Daşoguzpagta» önümçilik birleşigi bilen bilelikde «Arkadag syýa­sa­ty — zäh­met­keş­le­riň bäh­bi­di» at­ly dabaraly ma

ADYŇ ALYSLARDA AÝDYM, AŞGA¬BAT

Gazetiň redaksiýasy ak mermerli paýtagtymyzyň Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilen binagärlik desgalary, şan-şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewi baradaky makalalar toplumyny tamamlaýar. Şu makala bolsa ägirt uly türkmen el halysyna bagyşlanýar.

SÖWDA WE TELEKEÇILIK: KÖPUGURLYLYK. INNOWASIÝA. MÜMKINÇILIKLER

30-31-nji maýda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli guralan çäreler bilen ugurdaş ýaýbaňlandyrylan sergi Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň söwda toplumynyň gazanan üstünliklerinidir ýeten sepgitlerini, geljekki

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.