Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

04 IÝUN 2021

“SPORT SAGLYK DIÝMEKDIR, SAGLYK- IŇ ULY BAÝLYKDYR” ATLY SÖHBETDEŞLIK GEPLEŞIGI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň “Altyn Asyr Türkmenistan” teleýaýlymy bilen bilelikde gurnamaklarynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmen

SALKYN SAÝALY MERKEZLERDE

Hormatly Prezidentimiziň mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsüminde wagtyny gyzykly, şadyýan, peýdaly geçirmegini we saglygyny berkitmegini üpjün etmek bilen baglanyşykly tabşyryklaryndan ugur alnyp, welaýatymyzda degişli işler ýerine ýetirildi.

SAGLYGYŇ GORAGÇYSY

Welosiped sporty dünýäde sportuň iň giň ýaýran görnüşleriniň biridir. Türkmenistanda hem onuň uzak taryhy bar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.