Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 IÝUN 2021

ASUDA WATANYŇ GOÝNUNDA

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanyljak ýylynda biz mähriban Arkadagymyzyň öňümizde goýan belent wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek üçin gujur-gaýratymyzy, bilim-başarnygymyzy we yhlasymyzy gaýgyrman zähmet çekýäris.

DURNUKLY ULAG ULGAMYNYŇ HUKUK ESASLARY

Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek, onuň syýasy-hukuk esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, halkara syýasaty ulgamynda döwletiň öňünde durýan wezipeleriň netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, “Bitarap Türk

WELOSIPED SPORTUNYŇ ÖSÜŞI

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 82-nji mejlisinde her ýylyň 3-nji iýunyny Bütindünýä welosiped güni diýlip yglan etmek barada Kararnamanyň kabul edilmegi

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Ýakynda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň çagalar we ýetginjekler sport mekdebiniň ýaş türgenleriniň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

GARAŞSYZLYK ŞYGARY SUNGATYMYZDA

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de welaýat ýörite sungat mekdebiniň bilelikde guramaklarynda «Garaşsyzlyk şygary senamyzdyr sungatda» ady bilen geçirilen bäsleşige bilim ojagynyň talyplary gatnaşdylar.

DABARALY MASLAHAT

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşi we «Daşoguzpagta» önümçilik birleşigi bilen bilelikde «Arka

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.