Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 IÝUN 2021

HOŞ GELDIŇ, TOMUS!

Bilşimiz ýaly, 2021-nji ýylyň tomus pasly bir hepde mundan ozal bosagadan ätledi. Tomus pasly bolsa, ozaly bilen, ýaş nesliň dynç alyş möwsümi bilen häsiýetlendirilýar.

ÝOKARY HILLI SÖWDA HYZMATYNYŇ NUSGASY

31-nji maýda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-nyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda «Ýokary hilli söwda hyzmat

ÝAŞ AŞPEZLER ÝARYŞDYLAR

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdebiniň, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň hem-de ministrligiň Başlangyç hünär okuw mekdebiniň KA-nyň ilkinji g

HALALLYK — BAŞ ÝÖRELGÄMIZ

Şu günler welaýatymyzyň çägin­däki edara-kärhanalarda, guramalarda zähmet çekýän işçi-hünärmenlere kanunçylygy düşündirmek boýunça wagyz-nesihat işleri geçirilýär.

SAGLYK — ULY BAÝLYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsan saglygy we bagtyýar durmuşy ugrunda uly alada edilýär.

ÝARYŞ ÇEKELEŞIKLI GEÇDI

Sarahs etrabyndaky «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginde zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda «Sagdyn bedende — sagdyn ruh» ady bilen welosiped ýaryşy geçirildi.

DAŞKY GURŞAWY GORAMAGYŇ HUKUK BINÝADY

Türkmenistanda ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek we daşky gurşawy goramak, ekologiýa ýagdaýyny sagdynlaşdyrmak, ata Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, onuň ösümlik we haýwanat dünýäsini has-da baýlaşdyrmak hem-de gözel tebigatymyzy aýawly saklamak ugrunda

GYMMATLY KITAP

Ýakynda TDP-niň Ýolöten etrap komitetiniň, TAP-nyň Ýolöten etrap komitetiniň, TKA-nyň Ýolöten etrap birleşmesiniň, TMÝG-niň Ýolöten etrap Geňeşiniň, şeýle-de etrap kitaphanasynyň bilelikde guramaklarynda hormatly Prezidentimiziň baş şäherimiz Aşgabadyň esaslandyrylmagyn

YNSANPERWERLIGIŇ BELENT NUSGASY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan parahatçylyk we dünýä halklarynyň agzybirligine gönükdirilen daşary syýasaty häzirki wagtda halkara jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna we goldawyna mynasyp bolýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.