Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

08 IÝUN 2021

TEBIGATYŇ ABADANÇYLYGY — DÜNÝÄNIŇ ABATLYGY

Geçen hepdäniň şenbe güni ýurdumyzda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni giňden bellenildi. Welaýatymyzyň obadyr şäherlerinde-de şu mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar, «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikler, dabaralar guraldy.

YNSAN GÖRKI — HÜNÄR

Halkymyz gadym döwürlerden bäri hünärine ussat adamlara uly hormat goýupdyr, olaryň mertebesini belende göteripdir. Ussatlar hünäriniň ýitip gitmezligi üçin şägirtlerine öz hünäriniň inçe syrlaryny, tilsimlerini öwredip, munuň nesilden-nesle geçmegini gazanypdyrlar.

YLGAW BÄSLEŞIKLERI

Balkan sement zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan bu kärhananyň işgärleriniň arasynda 100 metr aralyga ylgamak boýunça geçirilen ýaryşlar sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýänleriň barha köpelýändiginiň, sport çäreleriniň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryn

BALKANABAT ŞÄHERINIŇ BIRINJILIGI

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli, şu günler beýleki dürli çäreler bilen birlikde, sport ýaryşlary hem yzygiderli geçirilýär.

EDEP-TERBIÝÄNIŇ GÖZBAŞY

Go­laý­da Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň, Türkme­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Mej­li­si­niň we Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­de gu­ra­ma­klaryn­da «Ar­ka­dag­ly dö­wür—aba­dan

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.