Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 IÝUL 2021

“SAGDYN ENE-SAGDYN ÇAGA-SAGDYN GELJEK” ATLY TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDA SÖHBETDEŞLIK GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de “Altyn Asyr-Türkmenistan” teleýaýlymynyň bilelikde gu

SOLTAN MAHMYT

Soltan Mahmyt çaga wagtynda örän garagol eken. Hatda ony okadýan mollasy hem näme etjegini bilmändir. Bir gün molla, halys degnasyna degensoň, Mahmydyň kakasyna — patyşa arz etmeli bolupdyr.

ILAT SANY ÝÜZ MILLIONDAN GEÇEN DÜNÝÄ DÖWLETLERI

123

LUKMAN HEKIMIŇ PAÝHASY

Lukman Hekim öz şägirdi Jürjany bilen Hemedanda bir kerwensaraýda düşledi. Aradan kän wagt geçmänkä onuň ýanyna näsaglar gelip başladylar, olary hatda göterip hem getirýärdiler. Jürjany halypasyna kömekleşýärdi.

IÝMIT HOWPSUZLYGYNYŇ DÜZGÜNLERINI BERK BERJAÝ EDELIŇ!

Azyk önümlerinden adamlaryň zäherlenýän ýagdaýlary seýrek hem bolsa duş gelýän hadysadyr. Miwe we bakja önümleri ýetişende, olaryň hakyky görnüşini, tagamyny ýitirmän, köpräk saklamak üçin gaplaýarlar.

DEGIŞLI DÜZGÜNLERI BERJAÝ ETMEK ÜNDELDI

Golaýda welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň mejlisler eýwanynda welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň saglygy goraýyş işgärleriniň KAnyň Daşoguz şäher geňeşi bilen bilelikde guramagynda «Rowaçly Watanym ýürek şygrymyz, üstünlikdir halal zähmet ýollarym

DÖWREBAP HYZMAT ÜÇIN GIŇ MÜMKINÇILIKLER

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýylymyzyň her bir geçen güni bizi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesine barha golaýlaşdyrýar.

BILIM IŞGÄRLERI BÄSLEŞDILER

Welaýat Baş bilim müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli welaýatymyzdaky umumybilim berýän orta mekdeplerde, mekd

JEMGYÝETÇILIK GURAMALARYNDA

«Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň mejlisler zalynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

YHLASA — MYRAT

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 14-nji iýunda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda Daşoguz welaýatynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy, hususan-da, bugdaý oragynyň gidişi, döwrebap kombaýnlaryň işledilişi, şol bir wagtyň özünde-de orak m

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.