Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 IÝUL 2021

HASYL USSATLARYNYŇ ÜSTÜNLIKLERINIŇ ŞANYNA

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň bugdaý oragy möwsüminde döwlet harmanyna galla tabşyrmakda welaýatymyzyň gallaçylarynyň gazanan uly zähmet ýeňşi mynasybetli, S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Altyn ýol geňeşliginiň medeniýet öýünde dabaraly çäre

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýat prokuraturasynyň, welaýat Polisiýa müdirliginiň, welaýat kazyýetiniň we welaýat adalat bölüminiň bilelikde guramaklarynda welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň mejlisler eýwanynda korrupsiýa we parahorluga garşy gö

WELAÝATLARDAN HABARLAR

We­lo­si­ped – uly­nyň-ki­çi­niň eý gör­ýän ula­gy.Ol – ýaş­la­ryň ara­synda hem uly meş­hur­ly­ga eýe.

BÄSLEŞIKLERIŇ ÄHMIÝETI

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda welaýatymyzyň göreldeli bakja-baglarynyň arasynda tanalýan Murgap etrabynyň 6-njy «Laçyn” atly bakja-bagymyzda hem körpeje nesillere bilim-terbiýe bermekde, olary mekdebe taýýarlamakda agzybir terbiýeçiler ýada

INNOWASION ÖZGERTMELER — ÖNÜMÇILIGE

«Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyzda uludan tutuljak mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk ýubileý toýuny has-da dabaralandyrmak, milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda ösüşleriň belent sepgitlerine ýetilmegine önjeýli goşant g

HALALLYK DURMUŞYMYZYŇ BEZEGIDIR

Welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň hem-de welaýat salgyt bölüminiň işgärleriniň arasynda geçirilen maslahat möhüm ähmiýete eýe boldy.

AÝLAW GANATLY UÇARLAR

Awiasiýa döräni bäri, howa ulag serişdeleriniň birnäçe görnüşi döre dildi. Willard Reý Kaster hem awiasiýanyň taryhynda şeýle täsin uçarlaryň nusgalarynyň ýasaýjysy hökmünde tanalýar.

«GARA ALTYN» ÇAGALARA GUJAK AÇÝAR

Gojaman Hazar deňziniň ajaýyp kenaryna bezeg berip oturan «Gara Altyn» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezi dynç alşa gelen çagalara gujak açýar.

ÝÜK ULAGLARYNYŇ TÄZEÇE TASLAMASY

Awtoulag dünýäsiniň ägirtleri «Hyundai» we «Toyota» kompaniýalarynyň wodorod awtoulaglarynyň önümçiliginde geçiren üstünlikli synaglary dünýäniň köpsanly awtoulag öndürijileri bu ugra gyzyklanmasyny artdyrdy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.