Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 IÝUL 2021

SPORT ÄLEMINDE ÇÄK ÝOK

Sportuň ruhy lezzet paýlaýşyny ilkinji gezek görmesegem, şol gün welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň sport zalynda geçirilen ýaryşlaryň

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Çaga — her bir ynsanyň bagtyýar durmuşynyň başlangyjy we ertirki gününe ýagşy umydy. Ata Watanymyzda çagalaryň sagdyn we sazlaşykly ösüşine, wagtlaryny şadyýan we gyzykly geçirmeklerine ähli şertler döredilýär.

ABADAN GELJEGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň at-abraýy, şan-şöhraty günsaýyn arşa galýar.

ÝEŇIJILER HÖWESLENDIRILÝÄR

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda yhlas bilen ýetişdirilen ak bugdaýyň bol hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnap, galla kabul ediş nokatlaryna tabşyrmakda etrabymyzda göreldeli işler alnyp barylýar.

ÝAŞLAR — BERKARAR DÖWLETIŇ DAÝANJY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlar hakynda yzygiderli alada edilýär.

BAGTYÝAR ÇAGALAR SAPALY DYNÇ ALÝARLAR

Ýurdumyzda ýaş nesilleriň tomusky dynç alyş möwsümi ruhubelentlige, şatlyk-şowhuna beslenip dowam edýär.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de welaýatyň hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde guramaklarynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ MEKANY

Mäh­ri­ban Wa­ta­ny­myz «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda hem uly ösüşlere eýe bolup, döwletimiziň taryhyna ýatdan çykmajak wakalar ýazylýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.