Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

08 IÝUL 2021

TAGLYMLARYŇ BAKY DOWAM, ARKADAG!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gymmatly mirasymyz ylmy taýdan öwrenilip, halkymyzyň ruhy baýlyklary giňden wagyz edilýär.

MILLI BUÝSANJYMYZYŇ SENESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýylynyň özüne mynasyp döwrebap atlandyrylmagy asylly däbe öwrüldi.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Golaýda TMÝG-niň Serhetabat etrap geňeşi tarapyndan “Sagdyn durmuş ýörelgesi — wagyz-nesihat göreldesi” ady bilen etrabymyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

IŞE HÖWES DÖREDILÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň halk hojalygy depginli ösdürilýär. Ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary bilen birlikde, ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik kuwwaty ýokarlanýar.

ÇYNLAKAÝ ALADA

Ajap eýýamymyzda döwletiň we jemgyýetiň gymmatly hazynasy hasaplanýan adam hakdaky alada tutumly işlerde özüniň beýanyny tapýar.

ATA WATAN ŞAN-ŞÖHRATLY SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

2007-nji ýyl: döredijilik, jebislik we parahatçylyk ýoly bilen

 

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.