Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

10 IÝUL 2021

TÄZELIKLER

Golaýda Türkmenabadyň pagta egriji fabrigin de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arka laşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Gülüň owadan!» atly bäsleşiginiň Türkmenabat şäher tapgyry üstünlik

ZENAN MERTEBESINIŇ BELENTLIGI

Gahryman Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ozal görlüp-eşidilmedik durmuş-ykdysady ösüşleri, şanly üstünlikleri gazanýar.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

«Ar­ka­da­gyň bag­ty­ýar ne­sil­le­ri» ça­ga­lar dynç alyş we sa­gal­dyş mer­ke­zin­de dynç al­ýan ça­ga­la­ryň ara­syn­da «Sport pa­ra­hat­lyk­dyr, dost­luk­dyr, sagdyn­lyk­dyr we gö­zel­lik­dir!» at­ly şy­gar bi­len guralan wagyz-nesihat ähmiýetli çäre örän täsirli bo

ŞALYNYŇ IDEGI ÝETIRILÝÄR

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň şalyçylyga ýöriteleşdirilen «27-nji oktýabr» daýhan birleşiginiň edermen daýhanlary şaly ösdürip ýetişdirmekde köpýyllyk tejribä eýe.

ŞANLY SENELERIŇ ÝYLY

Ýyllar biziň eziz Watanymyza Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimize şan-şöhrat getirýär. Hut şonuň üçinem her bir ýylyň biziň üçin aýratyn gadyr-gymmaty bar.

AŞTU GPON ULGAMYNYŇ GERIMINI GIŇELDÝÄR

«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda hem-de hormatly Prezidentimiziň aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak babatda berýän tabşyryklaryndan ugur alyp, häzirki wagtda internet hyzmatlarynyň mümkinçiliklerini gi

SUW DIPLOMATIÝASYNYŇ HUKUK BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda suw serişdelerini aýawly saklamak we tygşytly ulanmak bilen bagly meselelere aýratyn ähmiýet berilýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.