Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

12 IÝUL 2021

ÝAŞ ÝANGYN SÖNDÜRIJILERIŇ BÄSLEŞIGI

Hazar şäherindäki «Gara Altyn» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezi çagalaryň şadyýan gülküsi bilen dolup-daşýar.Bu ýerde dynç alýan çagalar dürli bäsleşiklere işeňňir gatnaşýarlar.TMÝG-niň Hazar şäher Geňeşi we TKA-nyň Hazar şäher birleşmesi şäheriň Harbylaşdyrylan ýa

ÇAGALARYŇ ERJELLIGI

Kaka etrabyndaky «Ýaşyl ýaýla» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde «Biz — şadyýan nesiller» ady bilen sportuň hereketli oýunlar görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

BAGTYÝAR NESLIŇ RUHUBELENTLIGI

Sergin howaly Gökdere jülgesindäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» atly çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde wagtyny şadyýan geçirýän çagalaryň arasynda jemgyýetçilik guramalary tarapyndan gyzykly çäreler guralýar.

KÄMIL JEMGYÝET — BERKARAR DÖWLET

Welaýat häkimliginiň mejlisler eýwanynda «Berkarar döwletiň bagtyýar ýaşaýjylary» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.