Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

14 IÝUL 2021

SALKYN SAÝALY MERKEZDE

Gökdere jülgesindäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» atly çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde ýaş nesliň uly topary dynç alýar. Şolaryň arasynda welaýatymyzyň etraplaryndan we Tejen şäherinden gelen çagalar hem az däl.

HEÝKELTARAŞYŇ ÜSTÜNLIGI

Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistrli­gi ta­ra­pyn­dan heý­kel­ta­raş­la­ryň arasyn­da yg­lan edi­len hal­ka­ra bäs­le­şigiň je­mi jem­le­nen­de, we­la­ýa­ty­my­zyň Änew şä­he­rin­de ýer­leş­ýän N.

GYMMATLY MASLAHATLAR BERILDI

Bäherden etrap häkimliginiň tassyklan meýilnamasy esasynda etrabyň çägindäki edara-kärhanalarda, guramalarda wagyz-nesihat maslahatlary geçirildi.

GOJA BAGBANYŇ GOŞA BAGY

Daşoguz welaýatynyň merkezi şäherine gurşaw berip oturan S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň bäri çetinden başlanýan ýol düýbüne Gün düşmeýän gür baglary, gül öw

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.