Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

16 IÝUL 2021

DAGLARYŇ ÜSTÜNDEN DAGLAR GÖRÜNÝÄR

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk  işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, “Türkmenhowaýollary” agentligi bilen bilelikde

OKUWÇYLARYŇ ŞADYÝAN BÄSLEŞIGI

Balkan welaýatynyň Hazar şäherindäki «Gara altyn» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde meýilnama esasynda ýaşlary sporta çekmek, ýaşlarda sporta bolan söýgini oýarmak, şeýle-de çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini gyzykly, şadyýan geçirmekligini gazanmak maksady bi

GÜLÜŇ OWADAN

KAKA. Şeýle at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

BILELIKDÄKI TAGALLALAR — ÜSTÜNLIGIŇ GIREWI

Hormatly Prezidentimiziň 1-nji iýulda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklaryndan ugur alyp, şu günler Kaka etrabynyň çäginde welaýat häkimliginiň hem-de etrap häkimliginiň meýilnamalaryna laýyklykda wagyz-nesihat işleri alnyp barylý

ÖŇDE MÖHÜM WEZIPELER

9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde ýurduň altyn gaznasyna deňelýän türkmen telekeçileri tarapyndan şu ý

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.